Rättsfall
Artikel 18:221 2018-08-16 Skriv ut

Avdrag för klimatkompensation

HFD anser att utgifter för klimatkompensation kan vara avdragsgilla beroende på om det finns företagsekonomiska skäl för företaget och att det kan förväntas ha positiva effekter på företagets försäljning och vinst.

Klimatkompensation för 5,8 milj kr

Arla är ett stort mejeriföretag som producerar och säljer ekologiska mejeriprodukter. Under 2013 betalade Arla 5,8 miljoner kr för att klimatkompensera för de utsläpp av koldioxid som de ekologiska produkterna medfört.

Klimatkompensationen innebar att Arla ingick ett avtal med två olika företag som mot ersättning tillhandhöll tjänsten klimatkompensation i form av certifierad trädplantering i Afrika samt köp och makulering av utsläppskrediter motsvarande den mängd koldioxid som de ekologiska produkterna medförde.

Arla fick då rätt att använda en varumärkessymbol som visade att produkterna var klimatkompenserade och fick även dokumentation om att avtalad trädplantering hade skett.

De klimatkompenserande åtgärderna användes i marknadsföringen av bolagets ekologiska produkter. Bland annat hade man reklam på produkterna, större reklamkampanjer samt annonsering vid tunnelbanestationer.

I sin deklaration drog Arla av utgifterna för klimatkompensationen med 5,8 milj kr.

Skatteverket nekade avdraget

Avdraget gillades dock inte av Skatteverket. Motivet till det nekade avdraget var att Skatteverket ansåg att utgifterna för klimatkompensationen var en ej avdragsgill gåva eftersom mejeriföretaget inte fått någon motprestation från mottagarna av ersättningen.

Arla överklagade beslutet och efter att ha fått avslag både i förvaltnings- och kammarrätten prövade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fallet.

Omständigheterna är avgörande

I sin bedömning tog HFD upp ett tidigare avgörande (HFD 2014 ref 62) där förutsättningarna var liknade med ett företag som hade gjort avdrag för klimatkompensation. Företaget hade köpt utsläppskrediter som gav förutsättning för trädplanteringsprojekt i Afrika. I detta fall hade företaget dock inte använt klimatkompensationen i sin marknadsföring.

HFD ansåg då att företaget inte hade rätt att göra avdrag för utgiften eftersom någon direkt motprestation inte kunde visas och att det inte heller fanns någon egentlig anknytning mellan företagets ekologiska produkter och trädplanteringen.

Detta betyder inte enligt HFD att ett företags utgifter för klimatkompensation aldrig får dras av utan det beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

För företag som producerar varor som medför koldioxidutsläpp kan det finnas ett kommersiellt intresse av att vidta åtgärder för att neutralisera utsläppen som sedan kan användas vid marknadsföringen av produkterna. Beroende på karaktären av företagets produkter och vilken kundgrupp man vänder sig till kan det enligt HFD finnas företagsekonomiska skäl för företaget att stödja globalt inriktade miljövårdande åtgärder då dessa kan förväntas ha påtagligt positiva effekter på företagets försäljning och vinst.

Avdragsgillt som marknadsföringskostnad

De klimatkompenserade åtgärderna som det aktuella mejeriföretaget hade utfört har uppgetts vara en central komponent i deras marknadsföring och enligt företaget har försäljningen utvecklats positivt av marknadsföringen.

Mot bakgrund av detta finns det enligt HFD anledning att anta att Arlas klimatkompensation har främjat försäljningen av de ekologiska produkterna. Med hänsyn till detta kan utgifterna för klimatkompensationen inte anses vara gåvor, utan är marknadsföringskostnader som ska dras av i näringsverksamheten. Därmed fick Arla avdrag för utgifterna för klimatkompensatonen med 5,8 milj kr.

Högsta förvaltningsdomstolen 4428-17

Kommentar:

I en rättsfallskommentar till domen skriver Skatteverket (dnr 202 452636-18/111) att domen är ett förtydligande av hur klimatanpassade åtgärder ska bedömas i relation till den tidigare domen från HFD (HFD 2014 ref 62), och i vilka situationer som avdrag kan komma i fråga. Förutom karaktären på företagets verksamhet och vilka kunder som företaget vänder sig till ska det finnas företagsekonomiska skäl för företaget att stödja miljövårdande åtgärder eftersom dessa kan förväntas ha påtagliga positiva effekter på företagets försäljning och vinst. I den aktuella domen var det ett företag som producerade varor, men enligt Skatteverket kan motsvarande bedömning även göras när det gäller tjänster.

Dela

Egna anteckningar

Inget antecknat