Beslut
Artikel 20:159 2020-04-14 Skriv ut

Tillfälligt stöd för hyreskostnader

Se även artikel 20:255.

Riksdagen har beslutat att införa ett tillfälligt stöd till de hyresvärdar som sänker hyrorna för hyresgäster i utsatta branscher. Stödet har nu även godkänts av EU-kommissionen.

5 miljarder kr i tillfälligt stöd

Riksdagen har beslutat att avsätta 5 miljarder kr i stöd för att tillfälligt sänka fasta hyror för vissa utsatta branscher. Regeringen har arbetat fram en förordning och eftersom det rör sig om ett statsstöd har stödet även behövt få ett godkännande av EU-kommissionen.

Det tillfälliga stödet ska underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Stödet ska utformas som en tillfällig kompensation till de hyresvärdar som kommer överens med sin hyresgäst om sänkt hyra. Stödet ska gälla för perioden 1 april – 30 juni men behöver inte omfatta samtliga månadshyror under den perioden. Stöd kan även utgå för hyresnedsättning som lämnas för exempelvis en eller två månader inom den aktuella perioden. Upphör hyresavtalet att gälla före 30 juni 2020 kan stöd också utgå för den del av perioden 1 april till 30 juni som hyresgästen har hyrt lokalen.

Avtalet om hyresminskningen ska ha slutits innan 30 juni 2020.

50% av hyresnedsättningen

Stödet kommer att ges med 50% av den överenskomna nedsättningen, dock högst ett belopp som motsvarar 25% av den ursprungliga hyran.

En fastighetsägare sätter ned hyran för en restaurang med 50% under april – juni. Den ordinarie hyran är 22 000 kr per månad. Hyresnedsättningen blir 50% x 22 000 = 11 000 kr

Fastighetsägaren kan få stöd med 50% x 11 000 = 5 500 kr per månad i tre månader.

En fastighetsägare sätter ned hyran med 60% under april – juni. Hyran är 22 000 kr, dvs en hyresnedsättning på 13 200 kr. Hyresnedsättningen överstiger dock 25% av ordinarie hyra (25% x 22 000 = 5 500), vilket innebär att stöd kan ges med högst 5 500 kr.

Vissa utsatta branscher

Stödet riktas till företag i sällanköpshandel samt hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra verksamheter som drabbats ekonomiskt med anledning av virusutbrottets påverkan på samhällsekonomin. Vilka sektorer som är aktuella baseras på SNI-koder.

Stödet kommer bland annat att riktas mot företag i sällanköpshandel, främst butikshandel, med SNI kod 47.191-47.911. Hotell- och restaurangbranschen, SNI 55.101 – 56.300, kommer att omfattas i sin helhet.

Av de andra verksamheter som omfattas kan nämnas biografer, resebyråverksamhet, arrangemang av kongresser och mässor, konstnärlig verksamhet, muséer, sporthallar, tandläkarverksamhet, hår och kroppsvård. Partihandel, varuhus-/stormarknadshandel (med minst 35% livsmedel, drycker och tobak) samt livsmedelshandel kommer inte att omfattas av stödet. Se även kommentaren nedan.

Den kompletta listan med vilka branscher som omfattas hittar du här:

Branscher som omfattas av hyresstöd

Moms på hyresstöd

För hyresvärdar som har momsfri uthyrning blir det ingen moms på stödet. Har hyresvärden frivillig momsregistrering anser Skatteverket att stödet ska ingå i ersättningen vid beräkning av beskattningsunderlaget för moms, eftersom det är ett bidrag som är direkt kopplat till priset. Hur momsen ska beräknas beror på om hyran i hyresavtalet är angiven inklusive eller exklusive moms. Om hyran inkluderar moms ska även stödet antas inkludera moms.

Enligt avtalet är hyran 9 000 kr exklusive moms. Hyresvärden sänker hyran med 4 000 kr och får stöd med 2 000 kr från Länsstyrelsen.

Hyra exklusive moms 9 000 kr

Sänkning – 4 000 kr

Bidrag 2 000 kr

Beskattningsunderlag = 7 000 kr

Att fakturera:

Hyra efter sänkning 5 000 kr

Moms 25% x 7 000 = 1 750 kr

Att betala = 6 750 kr

Om hyran istället skulle vara 9 000 kr inklusive moms och stöd ges med 2 000 kr blir beskattningsunderlaget 80% x (9 000 – 4 000 + 2 000) = 5 600 kr

Momsen blir då 25% x 5 600 = 1 400 kr.

Att fakturera:

Hyra efter sänkning 5 000 kr

Moms 25% x 5 600 = 1 400 kr

Att betala = 6 400 kr

I fakturan ska hela beskattningsunderlaget för moms framgå, dvs inklusive stödet.

Förutsättningar för att få stödet

För att få stödet gäller följande:

  • Ett avtal om hyra av lokal har tecknats med en hyresgäst i utsatt bransch senast den 1 mars 2020. Observera att tillträdet kan vara senare än 1 mars. Om tillträdet är satt till 1 maj 2020 kan stöd utgå för perioden 1 maj till och med 30 juni 2020.
  • Hyran ska i avtalet vara helt eller delvis bestämd till ett fast belopp i kronor. Stödet avser alltså fast hyra och inte hyra som baseras på t ex hyresgästens omsättning. Om hyresgästen ska betala ett engångsbelopp till hyresvärden, med tillägg för värme, fastighetsskatt, index med mera så är alltså även dessa tillägg att betrakta som hyra. För att tilläggen ska ses som ett ”fast hyresbelopp” ska det klart framgå av hyresavtalet hur dessa beräknas (exempelvis kan en indexklausul eller en klausul gällande fastighetsskatt finnas med som bilaga).
  • Hyresgästen ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april–30 juni 2020.
  • Överenskommelsen om hyresnedsättning ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni 2020 och nedsättningen ska gälla under perioden 1 april–30 juni 2020. Hyran kan sänkas retroaktivt. Hyresvärden gör då en återbetalning till hyresgästen motsvarande hyressänkningen eller krediterar kommande hyresinbetalningar.
  • Den nya hyran ska understiga det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period enligt det hyresavtal som gällde 1 mars 2020. I övrigt ska villkoren vara oförändrade. Med detta menas att ändrat villkor inte får innebära en skärpning av hyresgästens skyldigheter. Ändrade villkor i syfte att underlätta för hyresgästen är däremot tillåtet. Det är alltså tillåtet att hyresgästen exempelvis medges anstånd med betalning eller får betala månadshyra i stället för kvartalshyra. Detta påverkar inte rätten till stödet.
  • Hyresgästen får inte 31 december 2019 ha haft ekonomiska svårigheter (t ex haft förbrukat aktiekapital, varit på obestånd, varit försatt i konkurs, varit föremål för skuldsanering eller företagsrekonstruktion).

Hyresvärden ansöker

Det är hyresvärden som kommer att ansöka om stödet i efterhand hos länsstyrelserna. Hyresvärden kan vara en kommun, ett företag, en förening eller en privatperson. Det är inget hinder att hyresvärden och hyresgästen är företag inom samma koncern. Stöd kan beviljas även för andrahandsuthyrning.

Stödet kan sökas från och med den 1 juli 2020 till och med den 31 augusti 2020. Ansökningsförfarandet kommer att ske digitalt och informationen om hur det går till läggs ut på länsstyrelsernas webbplatser.

Regeringens prop 2019/20:146, Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU56, Länsstyrelsen Västra Götaland

Kommentar:

Regeringen beslutade 2 juli att fler branscher ska omfattas av det tillfälliga stödet för hyreskostnader (SFS 2020:725). De nya branscher som omfattas är bland annat bilverkstäder, uthyrning av hushållsartiklar, porträttfotografering, biluthyrning, sport- och fritidsutbildning, musik- och dansundervisning, trafikskolor, och konsumenttvätt. Förutsättningen för att hyresvärdar som har hyresgäster inom dessa branscher ska få stöd är att överenskommelsen om hyresnedsättning har tecknats senast 31 juli 2020. För de branscher som omfattas sedan tidigare gäller fortfarande att avtal om hyresminskning ska ha tecknats senast 30 juni.

Dela

Egna anteckningar

Inget antecknat