Förslag
Artikel 20:207 2020-05-19 Skriv ut

Omställningsstöd
– stöd till de värst drabbade företagen

Beslut: se artikel 20:236.

Regeringen och samarbetspartierna har nu presenterat ett förslag till omsättningstöd riktat till de företag som drabbats värst av pandemin – ett omställningsstöd baserat på omsättningstapp.

Ge de mest utsatta företagen en chans

Enligt regeringen är detta ett omställningsstöd som ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Det kan till exempel vara restauranger som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser. Stödet är dock inte begränsat till någon särskild bransch, utan riktar sig till de som haft ett rejält omsättningstapp.

Enligt Finansdepartementets beräkningar kan det vara uppemot 180 000 företag som kan komma att ha rätt till stödet.

Regeringen påpekade också att detta är just ett stöd till omställning – denna kris kan bli långvarig. Företagen måste ställa om. Stödet ges för att undvika massuppsägningar de kommande månaderna och undvika en konkursvåg. Man påpekar också att ingen kunde förbereda sig på denna kris, som liknas vid en blixt från klar himmel.

Omsättningstapp på minst 30% och andra krav

För att få det föreslagna stödet krävs att företaget har ett omsättningstapp på minst 30% under mars-april 2020 jämfört med samma månader 2019. Nedgången i omsättning ska så gott som uteslutande vara orsakad av coronapandemin. Vidare gäller att:

 • företaget ska ha haft en omsättning på minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutas närmast före 1 jan 2020. Omsättningsgränsen ska räknas om vid förkortade eller förlängda räkenskapsår.
 • stödet ges till företag (och organisationer) som har F-skatt. För vissa stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är helt eller delvis undantagna från skattskyldighet gäller inte kravet på godkänd F-skatt.
 • under mars 2020 – juni 2021 får inte ett beslut om värdeöverföring till ägarna/medlemmarna verkställas och ett sådant beslut får inte heller ha fattats under denna period. Om företaget ingår i en koncern gäller detta krav även moderföretag till företag som ingår i koncernen.

Ett företag som vid prövningen av ansökan är på obestånd ska inte kunna få omställningsstöd. Det gäller också företag som har skatte- eller avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogden för indrivning. Inte heller företagare/företrädare som har näringsförbud kan få stöd.

För att få stöd ska man också ha gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning samt annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet beräknas på.

Företag (eller företag i samma koncern) som hör hemma i en stat som av EU eller OECD har bedömts vara icke samarbetsvillig på skatteområdet, kan inte få stödet. Inte heller begränsat skattskyldiga som saknar fast driftsställe i Sverige kan få stöd.

Stödet varierar utifrån omsättningstapp

Storleken på stödet beror på hur mycket företagets nettoomsättning minskat, och varierar mellan 22,5 – 75% av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020. Stödet uppgår till 75% av omsättningsminskningen multiplicerat med de fasta kostnaderna under mars och april 2020.

För att stödet ska utbetalas ska stödet uppgå till minst 5000 kr. Maxbeloppet är det lägsta av omsättningstappet i kronor och 150 miljoner kr/företag.

Från stödet ska man dra av eventuell försäkringsersättning, skadestånd (eller liknande) och statligt stöd för motsvarande omsättningstapp eller fasta kostnader som stödet beräknats på.

Stödet är ett skattepliktigt näringsbidrag.

Omställningsstöd = 75% x omsättningstapp* x fasta kostnader under mars-april 2020

*Omsättningstappet ska vara minst 30% under mars-april 2020.

Här följer några exempel på hur stort stödet blir (i procent av de fasta kostnaderna under mars-april) vid olika omsättningstapp:

Omsättningstapp, exempel Stöd
30% (min) 22,5%
50% 37,5%
80% 60%
100% 75%

Evas inredningsbutik hade under mars-april 2019 en nettoomsättning på 465 000 kr. Under mars-april 2020 var nettoomsättningen 209 250 kr, dvs ett omsättningstapp på 465 000 – 209 250 = 255 750 kr. Omsättningstappet var alltså 255 750/465 000 = 55%. De fasta kostnaderna under mars-april 2020 uppgick till 97 500 kr.

Omställningsstödet blir då

75% x 55% x 97 500 = 40 218 kr.

Fasta kostnader Omsättningstapp Stöd
500 000 kr 50% 187 500 kr
500 000 kr 90% 337 500 kr
2 000 000 kr 50% 750 000 kr
2 000 000 kr 90% 1 350 000 kr

Vad är nettoomsättning?

Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, moms (och andra skatter som är direkt knuten till omsättningen). Intäkterna ska vara hänförliga till en verksamhet som bedrivs i Sverige.

Intäkter från försäljning av finansiella instrument ingår inte i nettoomsättningen.

Om en lokalhyresvärd har tagit emot hyresstöd (se 20:159) ska den del av stödet som avser hyresrabatt för april 2020 anses ingå i nettoomsättningen för denna månad.

Vad är fasta kostnader?

Stödet ska baseras på de fasta kostnaderna under mars och april 2020.

Följande fasta kostnader får räknas med:

 • hyra och leasing, med avdrag för lämnade rabatter, om avtalstiden är minst 6 månader
 • räntor (ej vinstandelsräntor) till den del de överstiger ränteintäkter för perioden
 • planmässiga avskrivningar på anläggningstillgångar och nödvändiga reparationer/underhåll av sådana tillgångar
 • fastighetsskatt på fastighet som inte hyrs ut
 • förbrukning av vatten och el (undantag för el som förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet), avlopp, internet och telefoni samt uppvärmning av lokaler
 • tjänster gällande städning, sophantering samt larm och bevakning
 • försäkringar
 • utfodring av djur inom jord-och vattenbruksverksamhet
 • franchiseavgifter
 • offentligrättsliga tillstånd samt återkommande tillsyns-och kontrollavgifter som betalas för en viss tidsperiod
 • royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter. Fasta avgifter – ej delar som beräknas utifrån t ex försäljningsvolym

Som fasta kostnader ska inte räknas sådana kostnader som är möjliga för företaget att undvika genom sådana åtgärder som skäligen kan krävas vid en plötslig nedgång i produktionen eller omsättningen av varor eller tjänster.

Redovisningsprinciper

När det gäller till vilken månad en intäkt eller kostnad ska anses höra, så gäller att intäkter och kostnader anses hänförliga till den månad som de hade ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för företaget.

Koncerner

Vid tillämpning av reglerna hanteras varje företag i en koncern som en individuell stödmottagare.

Kostnader som utgör intäkt hos någon som ingår i samma koncernen får inte räknas med.

Om flera företag i en koncern är berättigade till stöd ska det maximala stödet – 150 miljoner kr – avse hela koncernen och fördelas i förhållande till storleken på företagets fasta kostnader.

Revisorsintyg om stödet är över 100 000 kr

Om det sökta stödet är 100 000 kr eller mer, så krävs ett yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor, eller ett registrerat revisionsbolag.

Skatteverket får dock kräva ett yttrande från revisor även om stödet som söks är lägre.

Av yttrandet ska företagets omsättningstapp framgå, att de grundläggande förutsättningarna för stödet är uppfyllda, storleken på de fasta kostnaderna och i vilken omfattning företaget mottagit försäkringsersättning eller statligt stöd som stödet ska avräknas mot.

Ansökan – innehåll

Ansökan om omställningsstöd ska innehålla följande uppgifter:

 • företagets minskade nettoomsättning,
 • vad nedgången i nettoomsättning beror på,
 • de fasta kostnader som ansökan avser,
 • ett skriftligt undertecknat yttrande från revisor om det sökta omställningsstödet uppgår till minst 100 000 kronor, och
 • de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut om omställningsstöd.

Om flera företag som ingår i en koncern ska ansöka om stöd, ska ansökningarna lämnas in samtidigt.

Administreras och kontrolleras av Skatteverket

Ansökan om stödet ska göras till Skatteverket senast 31 augusti. Skatteverket kan granska ett företags verksamhet både vid ansökan och vid efterkontroll. Ansökan ska göras elektroniskt på ett fastställt formulär.

Utbetalning av stödet hanteras via skattekontot.

Återbetalningsskyldighet gäller för omställningsstöd som har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Även dröjsmålsränta får tas ut på beloppet.

Straffbestämmelser vid omställningsstöd

Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera att ett företag som har fått omställningsstöd, har rätt till stöd. Man får även besluta om kontrollbesök (i verksamhetslokaler) för att kontrollera att företag som har fått omställningsstöd har rätt till stöd.

Uppgifterna i en ansökan om omställningsstöd ska lämnas på heder och samvete. Det innebär att man kan dömas för osann försäkran till böter eller fängelse i högst 6 månader. Är brottet grovt, döms till fängelse i högst 2 år. Den som av grov oaktsamhet begår en sådan gärning kan dömas för vårdslös försäkran till böter eller fängelse i högst 6 månader.

Åklagare bör även kunna yrka på företagsbot för brott som begåtts i näringsverksamheten.

Straffbestämmelser införs också i lagen om omställningsstöd. Brottet delas in i två grader, omställningsstödsbrott och grovt omställningsstödsbrott.

Straffet för omställningsstödsbrott ska vara fängelse i högst 2 år. Straffet för grovt omställningsstödsbrott ska vara fängelse på viss tid, lägst 6 månader och högst 6 år.

Det införs även ett oaktsamhetsbrott. Den som av grov oaktsamhet döms för vårdslöst omställningsstödsbrott till böter eller fängelse i högst 1 år. Om gärningen med hänsyn till beloppet och övriga omständigheter är mindre allvarlig, döms det inte till ansvar för detta brott.

Ikraftträdande

Den nya reglerna om omställningsstöd föreslås träda i kraft 1 juli 2020.

Finansdepartementets promemoria, Fi 2020/02322/S2

Dela

Egna anteckningar

Inget antecknat