Artikel 2004-01-04 Skriv ut

Kontrolluppgifter

Kontrolluppgifterna för beskattningsåret 2019 ska lämnas (vara Skatteverket och den anställde tillhanda) senast den 31 januari 2020.

Förifyllda uppgifter i deklarationen

Alla människor (dvs även näringsidkare) och svenska dödsbon får uppgifter förifyllda på sin inkomstdeklaration av Skatteverket. Då uppgifterna fylls i antar Skatteverket att all inkomst hör till inkomstslaget tjänst, att alla räntor samt tillgångar och skulder hör till inkomstslaget kapital. Om de förifyllda uppgifterna ska redovisas i ett annat inkomstslag får man själv omfördela beloppen till rätt inkomstslag. De förifyllda uppgifterna har Skatteverket fått bland annat från de årliga kontrolluppgifterna och de uppgifter som en arbetsgivare redovisat varje månad i arbetsgivardeklarationen på individnivå (se nedan).

Det är alltså viktigt att kontrolluppgifterna lämnas i tid så att uppgifterna hinner fyllas i på deklarationerna. Om du upptäcker att en inlämnad kontrolluppgift är felaktig bör denna rättas senast 1 mars. Uppgiften hinner då ändras innan den ska fyllas i på inkomstdeklarationen.

Samtliga kontrolluppgiftsblanketter hittar du här.

Arbetsgivare mfl

Istället för årliga kontrolluppgifter ska de allra flesta arbetsgivare från 1 januari 2019 lämna individuppgifter om anställdas lön och skatteavdrag varje månad via arbetsgivardeklarationen. Arbetsgivare ska dock fortfarande lämna den årliga kontrolluppgiften KU10 (SKV 2300) för

  • ersättning till en anställd som de har ett socialavgiftsavtal med
  • ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp (23 250 kr inkomståret 2019) till en idrottsutövare under ett inkomstår (idrottsföreningar kan dock välja att i stället redovisa utbetalningarna i en arbetsgivardeklaration trots att de inte ska betala arbetsgivaravgifter på ersättningarna)
  • ersättning som totalt understiger 1 000 kr till en anställd under ett inkomstår
  • ersättning som endast består av kostnadsersättningar, till exempel ersättning för tjänsteresor med egen bil som inte är högre än schablonbeloppet 18,50 kr per mil eller telefonersättning som motsvarar den anställdes kostnader för tjänstesamtal
  • ersättning som inte är underlag för skatteavdrag och något skatteavdrag har inte gjorts (t ex skattefria ersättningar till utländska experter med flera enligt beslut från Forskarskattenämnden.

Arbetsgivare som har betalat ut ersättning under 100 kr till en person under ett inkomstår behöver inte lämna kontrolluppgift (eller arbetsgivardeklaration) om det. Läs mer om reglerna kring månatliga uppgifter i artikel 17:135. Observera att en arbetsgivare fortfarande måste lämna kontrolluppgift för t ex ränta och utdelning, se nedan.

Investeraravdrag

Företag som har tagit emot betalning för andelar från fysiska personer och dödsbon som ska göra investeraravdrag ska lämna kontrolluppgift KU28 (SKV 2335) om underlaget för investeraravdrag. Kontrolluppgiften ska dock lämnas bara om villkoren för investeraravdrag är uppfyllda (se 13:256).

Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar ska lämna kontrolluppgift KU55 när en medlem har överlåtit en lägenhet (SKV 2324).

Föreningen ska bara lämna uppgifter för privatpersoner och dödsbon, inte för juridiska personer.

Kontrolluppgifterna lämnas per medlem, inte per lägenhet. Om flera personer äger en lägenhet tillsammans ska alltså en kontrolluppgift per person lämnas.

Kontrolluppgiftsskyldigheten gäller även oäkta bostadsföretag.

Från och med 2009 ska bostadsrättsföreningar inte längre lämna kontrolluppgifter (SKV 2342) om förmögenhetsvärdet på lägenheterna.

Kontrolluppgift på utbetald ränta

Har du fått ränta på inlånat kapital i ditt fåmansföretag? Eller har företaget betalat ränta till någon annan fysisk person eller ett dödsbo? Då ska företaget lämna upplysningar om ränta och avdragen skatt på kontrolluppgiftsblankett KU20 (SKV 2323).

För ränteuppgifter som avser kalenderåret 2013 och senare är kontrolluppgiftsskyldigheten för enskilda näringsidkare och dödsbon slopad.

Om den sammanlagda räntan till en person understiger 100 kr behöver företaget inte lämna någon kontrolluppgift på räntan.

Observera att ränta till fåmansföretagare anses tillgänglig per den dag den kostnadsförs i fåmansföretaget.

Från och med 2009 ska någon uppgift om fordringens storlek inte lämnas.

Kontrolluppgift på erhållen ränta

Om företaget har fått ränta på pengar som lånats ut till fysiska personer eller dödsbon ska företaget lämna upplysningar om räntebeloppet på kontrolluppgiftsblankett KU25 (SKV 2336).

För ränteuppgifter som avser kalenderåret 2013 och senare är kontrolluppgiftsskyldigheten för enskilda näringsidkare och dödsbon slopad.

Även vid utlåning till anställda ska uppgiften om ränta lämnas på kontrolluppgiftsblankett KU25 (SKV 2336).

Kontrolluppgiften behöver lämnas bara om den sammanlagda räntan är minst 100 kr. Det är dock bra att lämna kontrolluppgift även om beloppet understiger 100 kr eftersom den då ingår i det förtryckta beloppet på inkomstdeklarationen. Räntan är ju avdragsgill från första kronan.

Dröjsmålsränta omfattas normalt inte av kontrolluppgiftsskyldigheten.

Från och med 2009 ska någon uppgift om sammanlagd skuld inte lämnas.

Kontrolluppgift på utdelning

Om företaget har betalat ut (eller tillgodoräknat) utdelning till fysiska personer eller dödsbon ska upplysningar om detta lämnas på kontrolluppgiftsblanketten KU31 (SKV 2322). Observera att utdelningen i ett fåmansföretag normalt anses tillgänglig när bolagsstämman tar beslutet om utdelningen, även om utbetalningen görs långt senare (se 14:192).

Bolagsstämman för ett fåmansföretag tog i december beslut om utdelning för det räkenskapsår som avslutades 19-08-31. Utdelningen kommer inte att betalas ut förrän i januari 2020, men räknas alltså som disponibel redan i december, vilket innebär att en kontrolluppgift ska lämnas för beskattningsåret 2019.

Kontrolluppgift KU31 ska lämnas oavsett om andelarna är kvalificerade eller inte (dvs oavsett om mottagaren deklarerar utdelningen på blankett K10 eller K12). Fåmansföretag som lämnar utdelning till en ägare som är svensk privatperson ska fylla i följande uppgifter på KU31:

Kod Fyll i:
570 Specifikationsnummer
201 Företagets organisationsnummer
215 Ägarens personnummer
574 Utbetald utdelning
571 Namn på aktien/andelen
061 Kryss (X)

Specifikationsnumret ska vara unikt för den person kontrolluppgiften avser. Om ett bolag har lämnat utdelning vid flera tillfällen under ett år, och upprättar KU31 vid varje utdelningstillfälle, kan alltså KU31 för den första utdelningen till en person ha specifikationsnummer 1, och den andra till samma person ha specifikationsnummer 2.

Om ett företag har ett ISIN-nummer (www.isin.org) ska detta anges i ruta 572. ISIN är en förkortning av ” International Security Identification Number” och är ett identifikationsnummer för värdepapper som används bland annat vid aktiehandel. Detta behöver alltså inte fyllas i för aktier i fåmansföretag.

Skatteavdrag behöver inte göras på utdelning från fåmansföretag, men har man ändå gjort det går det bra att redovisa det i ruta 01 på kontrolluppgift KU31.

Om utdelning har betalats ut till en utländsk delägare ska kupongskatt (30%) betalas och redovisas inom fyra månader efter utdelningstillfället. Utdelningsmottagaren ska fylla i blankett 18b och lämna den till det utdelande bolaget. Företaget ska därefter skicka 18b samt sammanställningsblanketten SKV3700 till Skatteverket.

Dödsbons kontrolluppgiftsskyldighet

Från och med kalenderåret 2013 (deklarationen 2014) är kontrolluppgiftsskyldigheten för räntor och skuldbelopp slopad för dödsbon.

Kontrolluppgifter via internet

Kontrolluppgifterna kan skickas elektroniskt till Skatteverket via e-tjänsten Lämna kontrolluppgifter.

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer