Artikel 2008-09-10 Skriv ut

Lagervärdering

Lagret ska värderas enligt lägsta värdets princip (LVP), dvs till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Om det finns särskilda skäl får återanskaffningsvärdet (med avdrag för inkurans) användas istället för nettoförsäljningsvärdet.

Om lagret värderas till anskaffningsvärdet får du skattemässigt göra en schablonmässig nedskrivning av varulagret med 3%, vilket innebär att lagret tas upp till 97% av anskaffningsvärdet.

FIFU-metoden

Lager ska värderas enligt FIFU-metoden, först in-först ut. Vid värderingen ska man alltså anta att de varor som finns i lagret är de som anskaffats senast.

Förenklat årsbokslut

Företag som upprättar förenklat årsbokslut (se Bokföringsskyldighet) får dock beräkna anskaffningsvärdet utifrån priset på den senaste fakturan som har normala villkor. Tillkommande utgifter, t ex tull och frakt, som inte framgår av fakturan ska inte räknas med i anskaffningsvärdet om de uppgår till högst 5 000 kr.

Om ett varulager har ett sammanlagt värde på högst 5 000 kr behöver lagret inte tas med som en tillgång i det förenklade årsbokslutet, utan man redovisar inköpet direkt som en kostnad.

Övriga företag som upprättar årsbokslut enligt BFNAR 2017:3, (se Bokföringsskyldighet) får värdera varulagret enligt schablon om vissa villkor är uppfyllda, se 17:331.

Aktier

Lager av aktier får värderas till det verkliga värdet, dvs marknadsvärdet på balansdagen. Detta gäller dock inte aktiebolag som tillämpar K2 (se Bokföringsskyldighet).

Observera att nedskrivningar av kapitalplaceringsaktier inte är avdragsgilla.

Aktier räknas skattemässigt inte som en tillgång i enskild firma.

Djur i jordbruk och renskötsel

Lager av djur i jordbruk och renskötsel får tas upp till lägst 85% av den genomsnittliga produktionskostnaden eller det sammanlagda nettoförsäljningsvärde för alla djur. (se Djur i lantbruk och renskötsel). Djuren behöver aldrig tas upp till högre belopp än allmänna saluvärdet. Djur i jordbruk och renskötsel ska alltid anses som lager, trots att vissa djur rent företagsekonomiskt borde hänföras till inventarier.





« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer