Artikel 2004-01-13 Skriv ut

Periodiseringsfonder

Enskilda näringsidkare och människor som är delägare i handelsbolag får sätta av 30% av årets skattepliktiga inkomst till periodiseringsfond.

För övriga, t ex aktiebolag, får 25% av den skattepliktiga inkomsten sättas av till periodiseringsfond.

Avsättningen ska återföras senast efter sex år. Varje års avsättning bildar en egen periodiseringsfond vilket innebär att det går att ha maximalt sex fonder samtidigt. I handelsbolag har varje delägare sina egna fonder.

Baskonto P-fond Återförs i bokslut som avslutas under
2124 2014 (besk)    2020
2125 2015 (besk)    2021
2126 2016 (besk)    2022
2127 2017 (besk)    2023
2128 2018 (besk)    2024
2129 2019 (besk)    2025
2120 2020 (besk)    2026

Aktiebolag mfl

För aktiebolag och ekonomiska föreningar mfl är maximal avsättning till periodiseringsfond 25% av årets skattepliktiga inkomst, dvs resultatet före bokslutsdispositioner.

+ upplösning av tidigare års periodiseringsfond
+ återföring av föregående års avdrag för lagerinkurans
- avdrag för årets avdrag för lagerinkurans
+ övriga bokslutsdispositioner som höjer den skattepliktiga inkomsten, t ex återföring av ersättningsfond
- övriga bokslutsdispositioner som sänker den skattepliktiga inkomsten, t ex överavskrivningar
+ kostnader som inte är avdragsgilla, t ex för överrepresentation
+ andra poster som återförs till beskattning i deklarationen (dvs kostnadsförda icke avdragsgilla utgifter)
- intäkter som inte är skattepliktiga, t ex aktieägartillskott
- andra poster som dras av i deklarationen (t ex underskott från tidigare år)

Schablonränta

Juridiska personer beskattas för en schablonintäkt (s k schablonränta) beräknad på gjorda avsättningar till periodiseringsfonder. Schablonintäkten beräknas genom att summan av gjorda avsättningar till periodiseringsfonder som den juridiska personen har vid ingången av beskattningsåret, multipliceras med Statslåneräntan vid utgången av november månad året före det år beskattningsåret går ut.

Statslåneräntan anses dock vara lägst 0,5% från och med beskattningsår som börjar 1 januari 2017 och senare.

För beskattningsår som avslutas under 2005 (2006 om företaget har brutet räkenskapsår) till och med 2018 beräknas schablonräntan utifrån 72% av statslåneräntan.

Om beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader ska schablonintäkten justeras i motsvarande mån.

Beskattningsår som avslutas Schablonränta %
2021 0,50
2020 0,50
20192 0,51
2018 0,36
20171 0,36
2016 0,4680
2015 0,6480
2014 1,5048
1För beskattningsår som påbörjats före 1 januari 2017 är schablonräntan 0,1944.
2För beskattningsår som påbörjats före 1 januari 2019 är schablonräntan 0,3672.

Återföring av periodiseringsfond

För att den sänkning av bolagsskatten som påbörjas 2019 (se Bolagsskatt ) inte ska leda till oönskad skatteplanering har reglerna för återföring av periodiseringsfond för juridiska personer ändrats. Vid återföring av avsättningar till periodiseringsfond som gjorts vid beskattningsår som börjar före 1 januari 2019 (då bolagsskatten är 22%) ska beloppet multipliceras med följande faktor:

Återföring* vid beskattningsår
som påbörjas under     
         Återföringen
     multipliceras med
2019 och 2020 103%
2021 – 106%
*Gäller återföring av periodiseringsfond som avsatts vid beskattningsår som påbörjats före 1 januari 2019.

För avsättningar till periodiseringsfond som görs vid beskattningsår som påbörjas under 2019 och 2020 (då bolagsskatten är 21,4%) ska återföringen multipliceras med följande faktor:

Återföring* vid beskattningsår
som påbörjas under
         Återföringen
     multipliceras med
2020 100%
2021 – 104%
*Gäller återföring av periodiseringsfond som avsatts vid beskattningsår som påbörjats under 2019 och 2020. En periodiseringsfond som avsätts vid beskattningsår som påbörjas under 2019 och som återförs påföljande år (2020) sker ingen uppräkning (eftersom bolagsskatten vid båda dessa år är 21,4%).

Observera att det är den ursprungliga avsättningen (dvs 100%) som tas upp i ruta 3.21 i räkenskapsschemat i inkomstdeklaration 2 (INK2). Den uppräknade delen av återföringen (dvs 3% vid återföring vid beskattningsår som påbörjas under 2019 enligt tabellen ovan) tas upp som en skattemässig justering i punkt 4.6 d på INK2.

Enskild firma och handelsbolag

För enskilda näringsidkare och dödsbon är avsättningen till periodiseringsfond högst 30% på ett underlag som är den skattepliktiga inkomsten (vinsten) efter

  • positiv eller negativ räntefördelning
  • upplösning av tidigare års periodiseringsfond.

Du gör alltså först räntefördelning, sedan periodiseringsfond och sist expansionsfond.

För handelsbolag gör du avsättningen likadant som för enskilda näringsidkare, men på delägarnivå.

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag behöver inte beräkna någon schablonränta på avsatta periodiseringsfonder.

Reglerna om periodiseringsfonder har ändrats tillfälligt så att näringsidkare som har drabbats hårt till följd av coronaviruset får sänkt skatt. Dessa tillfälliga regler innebär att 100% av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kr (se 20:146).

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer