Artikel 2004-01-04 Skriv ut

Representation

Regler från 2017 – slopat avdrag för måltidsrepresentation

Representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) är inte avdragsgilla. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde är dock avdragsgilla. Exempel på sådan förtäring är enligt Skatteverket kaffe, te, alkoholfri dryck, kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås som inte ersätter en måltid. Enligt Skatteverket är ett skäligt avdrag för sådan förtäring högst 60 kr + moms per person. Om beloppet överstiger 60 kr plus moms får något avdrag inte göras alls enligt Skatteverket.

Utgifter för annan representation, t ex teater, greenfee, gåvor mm påverkas inte av lagändringen. För sådana utgifter är det fortfarande möjligt att göra avdrag enligt gällande bestämmelser (se nedan).

Om det gäller en aktivitet där flera tjänster samt måltider ingår, måste den del som avser måltider brytas ut och hanteras som ej avdragsgill kostnad.

Dessa regler tillämpas på beskattningsår som börjar 1 januari 2017 och senare. För beskattningsår som började före 2017 tillämpades de gamla reglerna fram till beskattningsårets slut.

Regler från 2017 – momslyft måltider och liknande förtäring

Moms får däremot lyftas på utgifter upp till 300 kr (exklusive moms) per person för måltider eller liknande förtäring i samband med representation eller liknande ändamål. Förutsättningen är dock att utgiften inte överstiger vad som kan anses skäligt. Reglerna gäller oavsett om det är fråga om intern eller extern representation.

Om utgiften överstiger 300 kr/person och innehåller både mat och alkoholhaltiga drycker måste momsen proportioneras. Enligt Skatteverket kan man välja om man i detta fall vill använda en schablonmoms eller om man vill proportionera momsen utifrån faktiska kostnader.

Schablonmomsen för måltider eller liknande förtäring är 46 kr/person och representationstillfälle, dock max den debiterade momsen. Detta motsvarar 12% moms på 75% (dvs den huvudsakliga delen) av 300 kr plus 25% moms på 25% av 300 kr.

Ibland ingår en representationsmåltid i ett sammansatt tillhandahållande, t ex show med supé, där utgiften för måltiden inte är specificerad och 25% moms har debiterats hela tillhandahållandet. I dessa fall anser Skatteverket att schablonmomsen på förtäringen får beräknas till 75 kr/person och tillfälle.

Representation - måltid eller liknande förtäring
Belopp exkl moms/person, minst Schablonmoms*
300 kr – med alkoholhaltig dryck 46 kr
300 kr – utan alkohol 36 kr
300 kr – sammansatt tjänst 75 kr

När det gäller momslyft på andra representationsutgifter så får moms bara får lyftas på den del av utgiften som är inkomstskattemässigt avdragsgill.

Dessa regler gäller fr o m 1 januari 2017 oavsett räkenskapsår. Om rätten att lyfta moms inträdde före årsskiftet gällde de tidigare bestämmelserna.

I kalkylen Representation och moms kan du beräkna maximalt momslyft vid representation med måltid eller liknande förtäring. (OBS - hämtningen av filen fungerar just nu inte i Chrome. Använd Firefox eller Explorer för att ladda ned filen.)

Måltidsrepresentation före 2017

Avdragsgillt representationsbelopp exklusive moms, per person och tillfälle för lunch, middag eller supé är 90 kr + moms för räkenskapsår som påbörjades före 1 januari 2017.

För företag med momsfri verksamhet fick avdragsbeloppet ökas med momsen

För andra typer av måltidsrepresentation, t ex frukost, mellanmål och förfriskningar av olika slag, var det avdragsgilla beloppet 60 kr + moms per person.

Momslyft vid måltidsrepresentation före 2017

Vid lunch, middag eller supé, samt sammansatta tjänster (t ex krogshow inkl måltid) fick den moms som får lyftas på representationen beräknas schablonmässigt enligt följande tabell (om utgiften per person minst uppgår till beloppet i tabellen).

.
Extern måltidsrepresentation
Belopp exkl moms/person, minst Schablonmoms*
180 kr – med starköl, vin el sprit 28 kr
300 kr – med starköl (ej vin/sprit) 46 kr
300 kr – utan alkohol 36 kr
300 kr – sammansatt tjänst 75 kr
Intern måltidsrepresentation
Belopp exkl moms/person, minst Schablonmoms*
180 kr – med starköl, vin el sprit 28 kr
200 kr – med starköl (ej vin/sprit) 31 kr
200 kr – utan alkohol 24 kr
200 kr – sammansatt tjänst 50 kr
*Moms får dock aldrig lyftas med högre belopp än debiterad ingående moms.

Det går även att proportionera momsen utifrån faktiska kostnader, se artikel 14:196.

Representationsgåvor

Från och med 1 januari 2018 är det högsta avdragsgilla beloppet för representationsgåvor 300 kr + moms per person.

Det högsta avdragsgilla beloppet för representationsgåvor var enligt Skatteverket 180 kr + moms till och med 31 december 2017.

För att räknas som en avdragsgill representationsgåva krävs ett omedelbart samband med verksamheten, t ex uppvaktning av en kund i samband med att kunden öppnar en ny filial eller har ett jubileum. Det kan även vara en gåva i samband med en affärsuppgörelse, som t ex en chokladkartong, fruktkorg eller blomsteruppsats.

Gåvor som lämnas i samband med helger eller personliga högtidsdagar räknas inte som avdragsgilla representationsgåvor. Detsamma gäller kransar eller blommor som lämnas i samband med dödsfall. Dessa gåvor har enligt Skatteverket ett alltför stort inslag av personlig generositet.

Reklamgåvor

Från och med 1 januari 2018 får avdrag för reklamgåvor göras med skäligt belopp, dock högst med 300 kr plus moms per person.

Tidigare fanns inte någon beloppsgräns angiven för reklamgåvor, men enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen (se artikel 10:114) kunde reklamgåvor upp till ett värde av åtminstone 350 kr inklusive moms anses vara av enklare slag och därmed avdragsgilla till och med 31 december 2017.

Med reklamgåvor menas produkter som antingen har direkt anknytning till företagets sortiment eller tillverkning. Det kan även vara enklare presentartiklar, t ex almanackor med företagets namn eller logga. Gåvor med personlig karaktär räknas inte som reklamgåvor.

Jubileum och liknande

Avdrag får göras för förfriskningar och enklare förtäring (se ovan).

När det gäller avdrag för övriga kostnader i samband med exempelvis en invigning anges inte någon beloppsram utan ett skäligt belopp är avdragsgillt.

Demonstrationer och visningar

Vid demonstrationer och visningar på större mässor och liknande dit en bredare publik inbjuds, får endast kostnader för enklare förtäring (se ovan) dras av.

Styrelsemöte, bolagsstämma m m

Avdrag får göras för förfriskningar och enklare förtäring (se ovan).

Teaterbiljetter och greenfee

Rimlig avdragsgill kostnad för exempelvis en teaterbiljett anser Skatteverket vara 180 kr + moms per person. Detta gäller både vid extern och intern representation.

Vid extern representation anser Skatteverket att rimlig avdragsgill kostnad för greenfee vid golfspel är 180 kr + moms per person. Vid intern representation blir bedömningen en annan eftersom kostnaden då normalt är en del av den totala utgiften för exempelvis en personalfest.

Personalfest

Vid personalfester får avdrag göras för förfriskningar och enklare förtäring (se ovan). Kringkostnader vid en personalfest, t ex lokalhyra eller kostnader för musikunderhållning eller uppträdande får dras av med högst 180 kr + moms per person.

Enligt Skatteverket bör högst två personalfester per år vara avdragsgilla.

Informationsmöten och liknande

Kostnader för måltider är inte avdragsgilla vid informationsmöten och liknanden. Däremot är kostnader för förfriskningar och enklare förtäring (se ovan) avdragsgilla.

Personalen ska inte förmånsbeskattas för fri kost i samband med informationsmöten under förutsättning att mötena inte hålls alltför ofta. Om de anställda får fri kost på möten som hålls en gång i veckan eller varannan vecka är kostförmånen skattepliktig och då blir även måltiden avdragsgill.

Som exempel på informationsmöten anger Skatteverket möten om organisationsförändringar, personalfrågor eller andra viktiga frågor som arbetsgivaren vill nå ut med till personalen. Däremot gäller det inte möten gällande information om löpande arbete och planering av löpande arbete. Dessa, mera slentrianmässiga möten, är inte informationsmöten utan arbetsluncher enligt Skatteverket. Och sådana luncher ska beskattas hos de anställda och ligga till grund för arbetsgivaravgifter. Se Kostförmån.

SKV A 2017:26, SKV ställningstagande 131 51971-16/111« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer