Artikel 2003-12-30 Skriv ut

Avskrivningar på byggnader

Om en byggnad används för flera ändamål men till minst 75% för ett av dessa, bör den procentsats som gäller för majoriteten av byggnaden användas för hela byggnaden. I andra fall av blandad användning sammanvägs de för respektive användningsområde rekommenderade procentsatserna.

Byggnadstyp Procentsats
Småhus
Samtliga (typkod 113, 120, 213 - 223) 2%
Hyreshus, se primäravdrag nedan
Parkeringshus, varuhus, hotell- och restaurangbyggnader
(typkod 322, 324)
3%
Kiosk (typkod 323) 5%
Övriga (typkod 313, 320, 321, 325, 326, 381) 2%
Ekonomibyggnader (typkod 120 -121)
Växthus, silor, kylhus 5%
Övriga ekonomibyggnader 4%
Kraftverksbyggnader1
Värmekraftsbyggnader (typkod 719, 730-733) 4%
Vattenkraftsbyggnader (typkod 713, 720) 2%
Industribyggnader
Industribyggnader som inte är inrättade för speciell användning
(typkod 412, 414, 420 - 433, 481)
4%
Övriga industribyggnader som endast har en begränsad användbarhet för annat ändamål än det för vilket de utnyttjas, t ex bensinstationer, kyl- och fryshus, mejerier, slakthus, sågverk och tegelbruk (typkod 412, 420 - 433, 481) 5%
Specialbyggnader
Samtliga (typkod 820 - 829, 890) 3%
Övriga byggnader
Behandlas som industribyggnader (typkod 613, 620 m fl)

1Enligt Skatteverket räknas vindkraftverk som inventarier.

Möjligheten till snabbare avskrivning på värmepannor, hissmaskineri och jämförlig maskinell utrustning är slopad. Dessa skrivs av efter samma procentsats som byggnaden. De gamla reglerna gäller dock fortfarande för anskaffningar som gjorts senast under beskattningsår som taxerades 1991.

Primäravdrag för hyreshus

Från och med 1 januari 2019 får hyreshus göra ytterligare ett värdeminskningsavdrag med 2% per år de första sex åren på utgifterna för ny-, till- eller ombyggnad, sk primäravdrag. Den sammanlagda avskrivningsprocenten blir då 4% dessa år. Primäravdraget ska beräknas från den tidpunkten då hyreshuset eller den till- eller ombyggda delen är färdigställd.

Reglerna gäller utgifter för nybyggnad av hyreshus som färdigställs från och med 1 januari 2017. De ska även gälla till- och ombyggnationer som färdigställs från och med 1 januari 2017. Om färdigställandet av nybyggnaden eller till- och ombyggnationen sker under perioden 1 januari 2017 – 31 december 2018 får primäravdrag göras för den del av sexårsperioden som återstår 1 januari 2019 (då reglerna träder i kraft).

Om ett hyreshus förvärvas genom köp, byte eller liknande sätt inom sex år från det att hyreshuset har färdigställts, ska primäravdrag göras för den delen av sexårsperioden som återstår vid förvärvet. Avdraget beräknas från den tidpunkt då hyreshuset förvärvades och på förvärvarens anskaffningsvärde.

Se även Avskrivningar på maskiner och inventarier.

(SKV A 2005:5, SKV M 2005:5)

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer