Artikel 2004-01-12 Skriv ut

Sjuklön

Sjuklöneperioden 14 kalenderdagar. Under sjuklöne­perioden är arbets­givaren ­ansvarig för utbetalning av sjuklön vid sjukdom. Sjuklöneunderlaget är den lön som den anställde mister under sjukdomstiden.

Ersättningsregler från och med 1 januari 2019

Sjuklönen utgör 80% av den lön samt anställningsförmåner som den anställde skulle ha fått om han inte blivit sjuk. Arbetsgivaren ska från den framräknade sjuklönen för sjukperioden göra ett avdrag med 20% av den sjuklön som skulle belöpa på en genomsnittlig veckoinkomst.

Karensavdrag: 20% x 80% x genomsnittlig veckolön

Ersättning
Dag 1 - 14           80% av förlorad arbetsinkomst - karensavdrag
Dag 15 - Sjukpenning från försäkringskassan

Läs mer om dessa regler i artikel 18:174.

Ersättingsregler till och med 31 december 2018

Enligt de regler som gällde till och med 31 december 2018 hade den anställde också rätt till 80% av den lön samt anställningsförmåner som den anställde skulle ha fått om han inte blivit sjuk. Men den första dagen i sjukperioden var enligt dessa regler karensdag och någon sjuklön betalades då inte ut.

Ersättning
Dag 1 (karensdag)       0%
Dag 2 - 14            80% av förlorad arbetsinkomst                
Dag 15 - Sjukpenning från försäkringskassan

Högkostnadsskydd för sjuklön

En arbetsgivare kan få kompensation för en del av sina sjuklönekostnader. Arbetsgivaren ansöker om ersättning för anställdas sjuklönekostnader via arbetsgivardeklarationen.

En arbetsgivare kan under ett kalenderår få ersättning med högst 250 000 kr för sin sjuklönekostnad till den del den överstiger:

  • 0,5% av total lönekostnad om den totala lönekostnaden uppgår till högst 3 miljoner kr årligen,
  • 0,9% av total lönekostnad om den totala lönekostnaden överstiger 3 men inte 6 miljoner kr årligen,
  • 1,2% av total lönekostnad om den totala lönekostnaden överstiger 6 men inte 12 miljoner kr årligen,
  • 1,3% av total lönekostnad om den totala lönekostnaden överstiger 12 men inte 20 miljoner kr årligen, och
  • 1,5% av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens totala lönekostnad överstiger 20 miljoner kr årligen.

Ersättningen beviljas i efterskott av Försäkringskassan och kommer arbetsgivaren tillgodo genom att Skatteverket krediterar arbetsgivarens skattekonto.

Här hittar du Försäkringskassans beräkningshjälp för ersättningens storlek.

Lär mer om högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader i artikel 14:312.Tidigare bestämmelser

Arbetsgivaren skulle tidigare betala 15% av den anställdes sjukpenning från Försäkringskassan i vissa fall. Se Särskild sjukförsäkringsavgift.

Sjuklöneperioden var också fram till 31 december 2004 21 dagar.

Högkostnadsskydd för sjuklön

Till och med 31 december 2004 omfattades arbetsgivare med en årlig lönesumma på högst 160 prisbasbelopp och höga sjuklönekostnader av ett annat särskilt högkostnadsskydd. Skyddet ersatte 50%-100% av den del av sjuklönekostnaderna som översteg sjuklönetaket. Se artikel 03:143

Försäkring mot sjuklönekostnader

Försäkringen mot sjuklönekostnader upphörde 1 juli 2010. Arbetsgivare vars årliga lönekostnad är högst ca 5,5 milj kr kunde tidigare teckna en försäkring mot sjuklönekostnader. Avgiften för försäkringen 2010 och 2009 var 0,6% av arbetsgivarens beräknade lönekostnad för ett kalenderår. Försäkringen som ersätter kostnader för semesterlönegrundande frånvaro upphörde 1 januari 2008.

Försäkringen tecknades hos Försäkringskassan.

Högkostnadsskydd för sjuklön 2014

Under 2014 fanns ett högkostnadsskydd för arbetsgivare som innebar att arbetsgivare kunde få ersättning från Försäkringskassan för sjuklönekostnader som översteg en viss självrisk (2,5 x Sveriges genomsnittliga sjuklönekostnad).

Försäkringskassan fastställde den genomsnittliga sjuklönekostnaden för varje år i april året efter sjuklöneåret.

Ansökan om ersättning för sjuklönekostnader 2014 gjordes till Försäkringskassan (blankett 7015). Ansökan skulle ha inkommit senast den 31 maj året efter det år som arbetsgivaren hade haft kostnader för sjuklön.

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer