Artikel 2004-01-12 Skriv ut

Skatteavdrag på engångsbelopp

Om du betalar ersättning till en arbetstagare och det inte är en regelbunden betalning och inte heller en ersättning som avser en särskild tidsperiod räknas det som en engångsutbetalning. Till sådana utbetalningar räknas retroaktiv lön, semesterersättning, vissa ackordsersättningar, retroaktiv livränta, avgångsvederlag, tantiem samt vissa provisioner och arvoden.

Vid beräkning av avdrag för preliminär A-skatt på engångsbelopp som betalas ut till en arbetstagare vid sidan av hans vanliga lön ska nedanstående tabeller användas.

Med årslön menas den anställdes beräknade totala bruttoinkomst inklusive engångsbeloppet. Förmåner och sjukpenning ska också räknas med.

Utbetalningar under 2020

Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:

Årslön i kronor Skatteavdrag i
% av engångsbelopp
Lägst Högst
0 20 007 0%
20 008 63 600 10%
63 601 152 400 23%
152 401 379 200 30%
379 201 523 200 34%
523 201 640 800 54%
640 801 57%

Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:

Årslön i kronor Skatteavdrag i
% av engångsbelopp
Lägst Högst
0 20 007 0%
20 008 210 500 10%
210 501 339 800 27%
339 801 395 500 33%
395 501 523 200 36%
523 201 573 600 51%
573 601 59%

SKVFS 2019:15

Utbetalningar under 2019

Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:

Årslön i kronor Skatteavdrag i
% av engångsbelopp
Lägst Högst
0 19 669 0%
19 670 63 200 10%
63 201 150 600 23%
150 601 375 800 30%
375 801 504 400 33%
504 401 629 600 53%
629 601 703 000 56%
703 001 1 630 700 61%
1 630 701 58%

Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:

Årslön i kronor Skatteavdrag i
% av engångsbelopp
Lägst Högst
0 51 700 0%
51 701 149 200 25%
149 201 246 900 30%
246 901 547 500 33%
547 501 733 300 53%
733 301 58%

SKVFS 2018:23

Utbetalningar under 2018

Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:

Årslön i kronor Skatteavdrag i
% av engångsbelopp
Lägst Högst
0 19 246 0%
19 247 61 600 10%
61 601 133 700 23%
133 701 367 600 30%
367 601 468 700 33%
468 701 616 000 53%
616 001 675 700 56%
675 701 1 514 400 61%
1 514 401 58%

Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:

Årslön i kronor Skatteavdrag i
% av engångsbelopp
Lägst Högst
0 50 600 0%
50 601 133 700 25%
133 701 202 400 33%
202 401 494 300 38%
494 301 565 500 58%
565 501 694 900 53%
694 901 58%

SKVFS 2017:17

Utbetalningar under 2017

Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:

Årslön i kr
Lägst Högst Skatteavdrag i % av engångsbelopp
0 18 950 0%
18 951 60 600 10%
60 601 131 700 23%
131 701 361 900 30%
361 901 452 100 33%
452 101 606 500 53%
606 501 651 700 56%
651 701 1 490 000 61%
1 490 001 58%

Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:

Årslön i kr
Lägst Högst Skatteavdrag i % av engångsbelopp
0 49 800 0%
49 801 121 800 25%
121 801 168 800 33%
168 801 478 100 36%
478 101 556 800 58%
556 801 670 600 53%
670 601 58%

SKVFS 2016:15

Utbetalningar under 2016

Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:

Årslön i kr
Lägst Högst Skatteavdrag i % av engångsbelopp
0 18 738 0%
18 739 60 100 10%
60 101 130 200 23%
130 201 357 900 30%
357 901 443 200 33%
443 201 599 800 53%
599 801 638 800 56%
638 801 1 473 900 61%
1,473 901 58%

Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:

Årslön i kr
Lägst Högst Skatteavdrag i % av engångsbelopp
0 49 200 0%
49 201 120 400 25%
120 401 167 000 33%
167 001 469 300 36%
469 301 550 700 58%
550 701 657 500 53%
657 501 58%

SKVFS 2015:18

Utbetalningar under 2015

Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:

Årslön i kr
Lägst Högst Skatteavdrag i % av engångsbelopp
0 18 823 0%
18 824 59 400 10%
59 401 130 900 22%
130 901 359 600 30%
359 601 443 300 33%
443 301 629 200 53%
629 201 58%

Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:

Årslön i kr
Lägst Högst Skatteavdrag i % av engångsbelopp
0 49 200 0%
49 201 164 300 30%
164 301 213 000 33%
213 001 469 600 36%
469 601 553 200 57%
553 201 648 000 53%
648 001 58%

SKVFS 2014:24

Utbetalningar under 2014

Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:

Årslön i kr
Lägst Högst Skatteavdrag i % av engångsbelopp
0 18 781 0%
18 782 59 200 10%
59 201 130 600 22%
130 601 358 800 30%
358 801 433 900 33%
433 901 615 700 53%
615 701 58%

Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:

Årslön i kr
Lägst Högst Skatteavdrag i % av engångsbelopp
0 49 200 0%
49 201 163 900 30%
163 901 212 500 33%
212 501 460 800 36%
460 801 551 900 58%
551 901 634 400 53%
634 401 58%

SKVFS 2013:25

Utbetalningar under 2013

Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:

Årslön i kr
Lägst Högst Skatteavdrag i % av engångsbelopp
0 18 823 0%
18 824 59 400 10%
59 401 121 100 23%
121 101 311 500 30%
311 501 426 300 33%
426 301 604 700 53%
604 701 58%

Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:

Årslön i kr
Lägst Högst Skatteavdrag i % av engångsbelopp
0 44 100 0%
44 101 166 900 30%
166 901 212 300 33%
212 301 447 500 36%
447 501 539 400 57%
539 401 620 600 53%
620 601 58%

(SKVFS 2012:20)

Utbetalningar under 2012

Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:

Årslön i kr Skatteavdrag i % av engångsbelopp
Lägst Högst
0 18 699 0%
18 700 58 600 10%
58 601 119 600 23%
119 601 308 000 30%
308 001 414 000 33%
414 001 587 100 53%
587 101 58%

Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:

Årslön i kr Skatteavdrag i % av engångsbelopp
Lägst Högst
0 43 100 0%
43 101 169 400 30%
169 401 211 200 33%
211 201 436 800 36%
436 801 537 200 57%
537 201 600 700 53%
600 701 58%

(SKVFS 2011:17)

Utbetalningar under 2011

Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:

Årslön i kr Skatteavdrag i % av engångsbelopp
Lägst Högst
0 18 199 0%
18 200 56 400 8%
56 401 116 400 23%
116 401 300 000 30%
300 001 395 600 33%
395 601 560 900 53%
560 901 58%

Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:

Årslön i kr Skatteavdrag i % av engångsbelopp
Lägst Högst
0 42 000 0%
42 001 165 600 30%
165 601 205 200 33%
205 201 418 200 36%
418 201 522 200 58%
522 201 574 000 53%
574 001 58%

(SKVFS 2010:17)

Utbetalningar under 2010

Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:

Årslön i kr Skatteavdrag i % av engångsbelopp
Lägst Högst
0 17 199 0%
18 000 56 400 8%
56 401 115 300 23%
115 301 296 800 30%
296 801 384 600 33%
384 601 545 200 53%
545 201 58%

Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:

Årslön i kr Skatteavdrag i % av engångsbelopp
Lägst Högst
0 39 600 0%
39 601 165 700 33%
165 701 384 600 36%
384 601 545 200 53%
545 201 58%

(SKVFS 2009:31)

Utbetalningar under 2009

Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:

Årslön i kr Skatteavdrag i % av engångsbelopp
Lägst Högst
0 18 199 0%
18 200 56 000 8%
56 001 116 000 25%
116 001 300 000 31%
300 001 380 200 33%
380 201 538 800 53%
538 801 58%

Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:

Årslön i kr Skatteavdrag i % av engångsbelopp
Lägst Högst
0 36 000 0%
36 001 126 000 33%
126 001 363 400 36%
363 401 380 200 33%
380 201 538 800 53%
538 801 58%

(SKVFS 2008:16)

Utbetalningar under 2008

Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:

Årslön i kr Skatteavdrag i % av engångsbelopp
Lägst Högst
0 17 399 0%
17 400 50 400 8%
50 401 111 600 26%
111 601 340 900 32%
340 901 507 100 53%
507 101 58%

Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:

Årslön i kr Skatteavdrag i % av engångsbelopp
Lägst Högst
0 17 399 0%
17 400 40 800 33%
40 801 111 600 26%
111 601 340 900 36%
340 901 507 100 53%
507 101 58%

(SKVFS 2007:24)

Utbetalningar under 2007

Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:

Årslön i kr Skatteavdrag i % av engångsbelopp
Lägst Högst
0 17 099 0%
17 100 44 000 8%
44 001 109 000 26%
109 001 328 000 33%
328 001 489 000 53%
489 001 58%

Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:

Årslön i kr Skatteavdrag i % av engångsbelopp
Lägst Högst
0 17 100 0%
17 101 39 000 33%
39 001 109 000 27%
109 001 328 000 36%
328 001 489 000 53%
489 001 58%

(SKVFS 2006:34)

Utbetalningar under 2006

Följande tabell används för utbetalningar under 2006:

Årslön i kr Skatteavdrag i % av engångsbelopp
Lägst Högst
0 16 799 0%
16 800 25 200 20%
25 201 44 400 33%
44 401 110 400 27%
110 401 124 800 33%
124 801 321 600 37%
321 601 480 000 53%
480 001 58%

(SKVFS 2005:20)

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer