Rättsfall
Artikel 11:42 2011-02-09 Skriv ut

Styrelseledamot måste ta sitt ansvar

En styrelseledamot fick efter konkursen betala bolagets obetalda skatter och avgifter. Överenskommelsen med en annan styrelseledamot om att denne skulle ta över betalningsansvaret var inte skäl för befrielse.

Obetalda skatter och avgifter

Robin startade i januari 2008 en telemarketingfirma som han var hälftenägare i. Robin var tillsammans med Petter företrädare och firmatecknare i bolaget. Verksamheten gick dock inte så bra och i september 2009 försattes bolaget i konkurs.

Det fanns då i bolaget bland annat skulder avseende arbetsgivaravgifter, preliminärskatt och moms på sammanlagt ca 165 000 kr. Skatteverket ansåg att Robin tillsammans med Petter - som nu var avliden - var ansvariga för bolagets skatter och avgifter. De var företrädare för bolaget och hade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåtit att betala de aktuella skatterna och avgifterna. Enligt Skatteverkets praxis för man dock inte någon talan mot företrädare som avlidit eller mot dennes dödsbo. Eftersom man som styrelseledamot är solidariskt ansvarig för bolagets skulder och avgifter krävdes Robin på hela skuldbeloppet plus ränta. Robin överklagade beslutet till förvaltningsdomstolen.

Överenskommelsen

I sitt överklagande hävdade Robin att han genom ett skriftligt avtal den 2 juni 2009 kommit överens med Petter om att Petter skulle ta över betalningsansvaret för skulden. I och med överenskommelsen litade Robin på att Petter skulle fullgöra sina åtaganden. Enligt Robin var Petter vid tidpunkten för överenskommelsen god för betalning av skulden och nu efter dödsfallet hade även dödsboet ekonomisk förmåga att reglera skulden.

Efter överenskommelsen hade Robin inte längre medverkat i verksamheten och hade ingen kännedom om bolagets förhållanden.

Styrelsens ansvar gentemot staten

Skatteverket vidhöll sitt beslut och menade att överenskommelsen mellan Robin och Petter inte påverkade en styrelses ansvar gentemot staten. Eftersom Robin var styrelseledamot var han skyldig att redovisa bolagets skatter och avgifter till Skatteverket och se till att dessa betalades.

Förvaltningsrätten avslog överklagandet

I sin bedömning skriver förvaltningsrätten att kravet för att en företrädare ska bli betalningsskyldig är att man handlat uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Enligt praxis innebär det att man blir betalningsansvarig om man inte ansökt om konkurs eller företagsrekonstruktion innan skatterna och avgifterna förfaller till betalning.

Enligt Bolagsverkets register var Robin styrelseledamot i bolaget fram till konkursen och hade under den aktuella tiden haft oinskränkt behörighet att företräda bolaget. Robin var således såväl legal som faktisk företrädare för bolaget och hade inte vidtagit sådana åtgärder som krävs innan förfallodagarna. Som styrelseledamot borde Robin också ha varit informerad om bolagets ekonomiska svårigheter.

Förvaltningsrätten gick på Skatteverkets linje och ansåg att Robin varit grovt oaktsam. Hans överenskommelse med Petter innebar ingen grund för befrielse.

Samma domslut i kammarrätten

Robin överklagade domen. Kammarrätten avslog dock överklagandet och ansåg precis som förvaltningsrätten att det inte fanns några särskilda skäl att helt eller delvis medge Robin befrielse från betalningsskyldigheten.

Kammarrätten i Jönköping, 2380-10

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer