Förslag
Artikel 12:259 2012-11-07 Skriv ut

Snabbare betalningar

Beslut: se artikel 13:19.

Regeringen föreslår en rad åtgärder som ska motverka sena betalningar och långa avtalade betalningstider i näringslivet. Bland annat får betalningstiden inte överskrida 30 dagar och det ska inte vara möjligt att avtala bort dröjsmålsräntan.

Snabbare betalning av leverantörsfakturor

Regeringen har lämnat ett förslag som syftar till att motverka sena betalningar i näringslivet. Sker betalningarna snabbare och i tid kommer företagens finansierings- och administrationskostnader minska och det blir en sundare konkurrens mellan företagen.

Vi har tidigare skrivit om förslagen från utredningen Snabbare betalningar SOU 2012:11, se se 12:146.

30 dagar

Betalningstiden för en leverantörsfaktura till en annan näringsidkare ska enligt förslaget inte få överskrida 30 dagar, om inte parterna har avtalat om en längre betalningsperiod. Om det är en myndighet eller ett annat offentligt organ som är gäldenär ska det inte finnas någon möjlighet att avtala om en längre betalningsperiod.

De föreslagna bestämmelserna om en betalningstid på högst 30 dagar ska inte gälla om parterna har avtalat om en avbetalningsplan.

Förseningsersättning

Om en fordran inte betalas i tid av en annan näringsidkare ska leverantören enligt förslaget få rätt att, utöver dröjsmålsräntan, ta ut en förseningsersättning på 450 kr. För att få rätt till förseningsersättningen ska det inte krävas att leverantören vidtagit några speciella indrivningsåtgärder som att exempelvis skicka inkassokrav.

Har leverantören rätt till förseningsersättning ska gäldenären vara skyldig att betala ersättningen för betalningspåminnelser och inkassokostnader endast till den del dessa överstiger förseningsersättningen.

Dröjsmålsräntan kan inte avtalas bort

Dröjsmålsränta ska betalas från dagen efter förfallodagen. Enligt regeringens förslag ska det inte gå att avtala bort rätten till dröjsmålsränta vid en betalningsförsening. Detta gäller både i förhållandet mellan näringsidkare och när gäldenären är en myndighet eller ett annat offentligt organ. Det ska dock fortfarande vara möjligt att avtala bort dröjsmålsräntan i konsumentförhållanden.

När det är en myndighet eller ett annat offentligt organ som är gäldenär ska ett avtal enligt förslaget vara ogiltigt om det innebär en lägre dröjsmålsränta än den räntesats man får ta ut enligt räntelagen (referensräntan plus 8 %, för närvarande 9,5%).

Ogiltiga avtalsvillkor

Avtalsvillkor som innebär att en leverantör inte har rätt till förseningsersättning eller till ersättning för överstigande inkassokostnader ska enligt förslaget inte vara giltiga om det inte finns särskilda skäl för att tillåta villkoren.

Enligt förslaget ska tillämpningen av oskäliga sedvänjor och bruk som finns inom näringslivet kunna förbjudas efter att det har prövats i Marknadsdomstolen. Det kan gälla betalningstider, dröjsmålsränta eller ersättning f?r indrivningskostnader.

Ersättningsbeloppen höjs

Enligt nuvarande regler får en leverantör högst ta ut 50 kr för en betalningspåminnelse, 160 kr för inkassokrav och 150 kr för upprättande av amorteringsplan. Dessa belopp justerades senast 2003.

Regeringen föreslår nu att dessa ersättningsbelopp ska höjas. Leverantören ska enligt förslaget få rätt till ersättning med 60 kr för en betalningspåminnelse, 180 kr för ett inkassokrav och 170 kr för upprättande av en amorteringsplan.

Ikraftträdande

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 16 mars 2013.

De nya bestämmelserna om när en fordran ska betalas gäller inte för fordringar som grundar sig på avtal som ingåtts före ikraftträdandet och de höjda ersättningsbeloppen kommer att gälla för åtgärder som vidtagits efter ikraftträdandet. Reglerna om förseningsersättning får tillämpas på fordringar som förfaller efter ikraftträdandet, även om fordringen grundas på avtal som ingåtts före ikraftträdandet.

Regeringens prop. 2012:13:36

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer