Rättsfall
Artikel 13:214 2013-08-26 Skriv ut

Byte av redovisningsmetod medgavs inte

För att få byta från faktureringsmetoden till bokslutsmetoden krävs det särskilda skäl. Låg omsättning och helårsmoms var enligt kammarrätten inte särskilda skäl.

Redovisningsmetoder

Det finns två metoder för redovisning av moms i den löpande bokföringen

  • faktureringsmetoden, och
  • bokslutsmetoden.

Faktureringsmetoden innebär att alla affärshändelser bokförs löpande när fakturan skickas eller mottas, t ex kundfordringar och leverantörsskulder. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen och får användas av alla företag oavsett storlek.

Bokslutsmetoden (kontantmetoden) får användas av företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kr. Metoden innebär att kund- och leverantörsfakturor bokförs först när de betalas, dvs enligt kontantprincipen. I sambandet med bokslutet bokförs dock affärshändelser som är nödvändiga för att fastställa företagets reslutat och ställning, som t ex obetalda fordringar och skulder.

Om man använder bokslutsmetoden skjuts momsredovisningen normalt fram i jämförelse med faktureringsmetoden. Momsen på obetalda fordringar och skulder vid bokslutet redovisas dock alltid under den sista perioden för beskattningsåret.

Särskilda skäl

Ett företag som använder faktureringsmetoden och vill byta till bokslutsmetoden måste ansöka om detta hos Skatteverket. Bytet beviljas bara om det finns särskilda skäl.

Vad som menas med särskilda skäl har varit aktuellt i en nyligen avgjord kammarrättsdom.

Ville byta metod

Ett bolag hade sedan starten 2006 redovisat moms enligt faktureringsmetoden. I mars 2012 ansökte bolaget om att få ändra redovisningsmetod till bokslutsmetoden. Som skäl för bytet angav bolaget att omsättningen låg långt under 3 miljoner kr per år och att momsen redovisades en gång per år (helårsmoms).

Ansökan beviljades dock inte av Skatteverket och bolaget överklagade beslutet.

Missade dispens

Skatteverket vidhöll sitt beslut och hänvisade till den lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2011 då möjligheten att använda bokslutsmetoden utökades, se 10:297.

Vid tiden kring ikraftträdandet var det möjligt att byta till bokslutsmetoden utan dispens. Bolagets ansökan kom dock först i februari 2012 och då fanns inte den möjligheten kvar, utan ett byte beviljas endast om det finns särskilda skäl. De skäl som bolaget hänvisat till var inte tillräckliga för att få en ändring beviljad.

Restriktiv tolkning

Förvaltningsrätten höll med Skatteverket och hänvisade till förarbetena till momslagen som visar att uttrycket särskilda skäl ska tolkas restriktivt. De särskilda skäl som kan åberopas är i första hand sådana som innebär genomgripande förändringar av verksamheten, exempelvis att en rörelse har delats upp mellan olika av varandra oberoende delägare eller om ett företag byter till en helt ny typ av verksamhet.

Kammarrätten avslog överklagandet

Företaget överklagade domen men kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten och därmed fastslogs Skatteverkets beslut.

Kammarrätten i Göteborg 6433-12

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer