Rättsfall
Artikel 16:114 2016-05-03 Skriv ut

Höjt avdrag trots att underlag saknades

Trots att det saknades underlag för förbättringsutgifterna ansåg kammarrätten att avdrag med 100 000 kr var skäligt då en utredning gjort det sannolikt att det utförts förbättringsarbeten i lägenheten.

Avdrag för förbättringsutgifter

När en privatbostad säljs är det vid kapitalvinstberäkningen möjligt att få avdrag för vissa förbättringsutgifter. Som förbättringsutgifter räknas utgifter för ny-, till- och ombyggnad samt utgifter för förbättrande reparationer och underhåll, se Fastigheter - kapitalvinst och kapitalförlust i Faktabanken.

För att få avdrag för förbättringsutgifter krävs det normalt att utgifterna kan styrkas med kvitton. Det har dock visat sig att man kan få avdrag utan kvitton, om man kan visa en godtagbar utredning om förbättringsutgifterna.

Förbättringsutgifter på 700 000 kr

Tom ägde sedan 2002 en bostadsrätt i Södertälje som han sålde 2009. Vid redovisningen av kapitalvinstberäkningen gjorde han avdrag för förbättringsutgifter med drygt 700 000 kr. På grund av det höga avdraget redovisade han knappt någon vinst alls. Skatteverket vägrade avdraget men ändrade sig efter en omprövning och medgav ett skäligt avdrag med 40 000 kr.

Tom överklagade Skatteverkets beslut.

Saknade kvitton

Tom uppgav i rätten att han inte kunde visa upp några kvitton på utgifterna eftersom kvittopärmen hade försvunnit i samband med att han separerade från sin sambo. Viss dokumentation på utgifterna hade också funnits på en bärbar dator som hade blivit stulen.

Som underlag till avdragen lämnade Tom istället intyg från ordföranden i bostadsrättsföreningen samt från de mäklare som varit inblandade i inköp och försäljning av bostadsrätten, som försäkrade att det utförts förbättringsutgifter i lägenheten. Tom lämnade också bilder från lägenheten och en redogörelse för vilka arbeten som utförts, men specificerade inte kostnaderna för respektive arbete.

Hänvisade till en tidigare regeringsrättsdom

Förvaltningsrätten ansåg att situationen kunde jämföras med en tidigare regeringsrättsdom RÅ 2002 ref 73, se 02:247. Domen visade att man kunde få avdrag för förbättringsutgifter utan kvitton eller fakturor under förutsättning att man kunde visa en godtagbar utredning om förbättringsarbetenas omfattning. Uppgifter på storleken på kostnaderna hade dock saknats i utredningen, men Regeringsrätten ansåg att kostnaderna kunde uppskattas till ett belopp som framstod som skäligt.

Förvaltningsrätten ansåg att Skatteverket i det här fallet redan hade medgett ett skäligt belopp om 40 000 kr och det fanns inga skäl att avvika från den bedömningen.

Domen överklagades

Tom överklagade domen och ansåg att han kunnat göra storleken på förbättringsutgifterna sannolika. Alternativt skulle förbättringsutgifterna uppskattas till ett skäligt belopp eftersom han presenterat en godtagbar utredning om utgifternas omfattning. Som stöd för sin uppfattning bifogade han en egen upprättad sammanställning över kostnader samt offerter från olika byggbolag.

Skatteverket ansåg att överklagandet skulle avslås och anförde att det inte borde ha varit något större problem för Tom att få kopior på underlagen, eftersom det inte var så lång tid före försäljningen som förbättringarna utfördes (mellan åren 2006 och 2008). Med tanke på orten och innehavstiden borde bostadsrätten haft en icke oansenlig värdestegring vilket inte visades vid kapitalvinstberäkningen. Bara av det skälet borde det enligt Skatteverket vara rimligt att ifrågasätta storleken på de redovisade förbättringsutgifterna.

Kammarrätten höjde avdraget

Kammarrätten gav dock Tom delvis rätt och ansåg att han genom sin utredning gjort det sannolikt att det utförts förbättringsarbeten i lägenheten. Däremot saknades det tillräcklig utredning vad gällde storleken på utgifterna. Kammarrätten ansåg att Skatteverkets medgivna avdrag på 40 000 kr var något för lågt i förhållande till omfattningen av förbättringsarbetena. Kammarrätten medgav därför ytterligare avdrag med 60 000 kr. Tom fick därmed avdrag för förbättringsutgifterna med sammanlagt 100 000 kr.

Kammarrätten i Sundsvall, 2792-2793-15

Kommentar:

Domen har inte vunnit laga kraft och är i skrivande stund inte överklagad.

Det har även tidigare kommit en del kammarrättsdomar som visat att det är möjligt att få avdrag för förbättringsutgifter trots att kvitton saknats, se 09:227 och 11:50.

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer