Rättsfall
Artikel 16:115 2016-05-04 Skriv ut

ROT-arbetet kan betalas av någon annan

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att en utförare av hushållsarbete hade rätt till utbetalning från Skatteverket trots att ROT-fakturan hade betalats av annan än köparen.

Flera delägare

Anders, Per och Lena ägde gemensamt ett fritidshus och lejde en byggfirma för att utföra HUS-arbeten. Byggfirman utfärdade tre olika fakturor till var och en av delägarna. Efter att fakturorna betalats ansökte och fick bolaget utbetalning från Skatteverket på halva arbetskostnaden.

Betalade samtliga fakturor

Vid en efterkontroll upptäckte Skatteverket att det var Lena som hade betalat samtliga fakturor. Skatteverket ansåg att Anders och Per därmed inte hade rätt till skattereduktion och begärde att byggfirman skulle betala tillbaka det belopp som motsvarade deras del av skattereduktionen. Det spelade i sammanhanget ingen roll att Anders och Per betalade Lena i efterskott.

Beslutet överklagades

Byggbolaget överklagade Skatteverkets beslut till högre instans. Förvaltningsrätten och kammarrätten ansåg dock att Skatteverket hade rätt i sin bedömning, se 14:318.

Fick prövningstillstånd

Byggföretaget överklagade och fick prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), som tog ställning till om en utförare av hushållsarbete har rätt till utbetalning från Skatteverket när arbetet har betalats av annan än köparen.

Villkoren var uppfyllda enligt HFD

Förutsättningen för att byggbolaget skulle få rätt till utbetalning av det aktuella beloppet var enligt HFD att Anders och Per haft rätt till skattereduktion med samma belopp, vilket betyder att det krävs att de haft utgifter för hushållsarbete. Med utgifter för hushållsarbete avses det debiterade beloppet för arbetet. Eftersom Anders och Per var för sig hade fakturerats för sin del var kravet på att de skulle haft utgifter för hushållsarbete uppfyllt.

Ytterligare ett villkor för skattereduktion är att hushållsarbetet har betalats och det var här Skatteverket hävdade att det inte räckte med att bolaget hade fått betalt. Betalningen skulle dessutom ha gjorts av Anders och Per.

Enligt HFD framgår det varken av lagtexten eller förarbetena att en betalning måste ha gjorts av köparen själv. Det enda viktiga är att betalning har skett.

Hänvisade till tidigare dom

I sin bedömning hänvisade HFD till en av sina tidigare domar (HFD 2014 ref 79) då en utförare av hushållsarbete fick rätt till utbetalning trots att fakturan inte hade betalats av köparna, utan av ett aktiebolag som köparna var delägare i. Samma dag som betalningen skett debiterades delägarnas avräkningskonton i bolaget. Denna reglering mellan bolaget och delägaren var dock inte avgörande för domen. Se 15:22.

Skatteverkets beslut revs upp

Enligt HFD fanns det i detta fall inget krav på att köparens och betalarens mellanhavanden skulle ha reglerats för att köparen skulle ha rätt till skattereduktion. Mot bakgrund av detta och att det inte framkommit annat än att bolaget i övrigt uppfyllt kraven för utbetalning ska Skatteverket medge byggbolaget utbetalning för det aktuella ROT-arbetet.

Högsta förvaltningsdomstolen 5893-14

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer