Beslut
Artikel 16:137 2016-05-19 Skriv ut

Nya regler för revisorer och revision

Riksdagen har beslutat om en rad ändringar i reglerna för revisorer och revision. De nya reglerna är en anpassning till EU-reglerna, det så kallade revisionspaketet.

Anpassning till revisionspaketet

Riksdagen har beslutat att de svenska reglerna för revisorer och revision ska anpassas till de nya EU-reglerna, det så kallade revisionspaketet. Syftet med de nya reglerna är att stärka revisorernas opartiskhet och självständighet samt att öka revisionens kvalitet. Kraven kommer att öka för framförallt revisorer som har revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse som börsbolag, banker och försäkringsbolag.

Här presenterar vi de viktigaste regeländringarna.

Revisorns opartiskhet

Det är av stor vikt att företagen granskas av revisorer som är oberoende av de företag de granskar. I revisorslagen finns en så kallad analysmodell som ålägger en revisor att avsäga sig ett uppdrag om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet.

I revisionspaketet har analysmodellen utvecklats och utvidgats. Oberoendefrågan ska kopplas till en bredare krets av personer än hittills. Enligt riksdagens beslut ska nu analysmodellen prövas för varje fysisk person som kan påverka resultatet av revisionen. Ett revisionsuppdrag ska avböjas om revisorn eller revisionsbyrån, anställda eller någon annan fysisk person vars tjänster står till förfogade för revisionsuppdraget, eller en närstående till någon av dessa personer, har ett väsentligt vinstintresse i det granskade företaget eller handlar med ett finansiellt instrument som har koppling till företaget. Prövningen ska gälla under den räkenskapsperiod som revisionen avser eller den tid när revisionsarbetet utförs.

En revisor eller ett revisionsbolag ska kunna få ett förhandsbesked av Revisorsnämnden för att avgöra om förhållandena är sådana att man ska avstå eller avsäga sig uppdraget.

Tidsgräns för att tillträda befattningar

För att motverka att revisorer låter sig påverkas av möjligheten att få en ledande befattning eller annan anställning hos ett klientföretag ska en revisor inte få vara styrelseledamot, vd eller någon annan ledande befattningshavare hos ett kundföretag under ett år efter att revisorn senast medverkade i uppdraget. Har man varit revisor i ett företag av allmänt intresse är tidsgränsen två år.

Kvalitetskontroller kan ske oftare

Enligt de nuvarande reglerna ska en kvalitetskontroll göras för revisorer och revisionsbolag vart sjätte år. Enligt revisionspaketet ska en kvalitetskontroll inte vara bunden till vart sjätte år, utan frågan om en kontroll ska avgöras på grundval av en riskbedömning. Riksdagen har nu beslutat att det i lagtexten tydliggörs att tidpunkten för när en oberoende kvalitetskontroll ska utföras ska bestämmas utifrån en riskbedömning, men att kontrollen ska ske minst vart sjätte år.

Revisorn ska vara skeptisk

Enligt de nya reglerna ska det i lagen uttryckligen framgå att revisorn ska utföra sitt uppdrag med professionell skepticism. Med professionell skepticism menas en ifrågasättande inställning, att vara uppmärksam på förhållanden som eventuellt kan tyda på felaktigheter till följd av bland annat bedrägeri och att göra en kritisk bedömning av revisionsunderlagen.

Revisionsberättelsen

Enligt de nya reglerna ska revisionsberättelsen innehålla mer information. Om det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan medföra betydande tvivel om det granskade företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet ska det finnas ett särskilt uttalande om detta i revisionsberättelsen. Det ska i revisionsberättelsen annars inte tas in några försäkringar om företagets framtida lönsamhet eller om hur ändamålsenligt företagets styrelse eller vd har drivit eller kommer att driva företagets verksamhet.

Revisorns etableringsort ska också anges i revisionsberättelsen.

Har företaget fler än en revisor ska de lämna en gemensam revisionsberättelse. Om revisorerna är oense ska varje revisor lämna en egen revisionsberättelse där även skälen till oenigheten ska anges.

Revisorsnämndens ställning stärks

Revisorsnämnden är tillsynsmyndighet över revisorer och revisionsbyråer. Riksdagen har nu beslutat att Revisorsnämndens befogenheter utvidgas. Förutom att ta beslut om tidsbegränsat förbud att utöva revisionsverksamhet vid överträdelser ska Revisorsnämnden kunna besluta om sanktionsavgifter. Sanktionsavgiften ska vara lägst 5 000 kr och högst en miljon kr. För en revisionsbyrå ska sanktionsavgiften högst uppgå till 2% av byråns årsomsättning.

När sanktionsavgiftens storlek fastställs ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är, hur länge den har pågått och grad av ansvar för den som har begått överträdelsen.

Interna rutiner för visselblåsare

När missförhållanden eller oegentligheter uppstår inom en organisation kan det förekomma att vissa anställda eller företagets ledning underlåter att agera eller aktivt mörklägger förhållandena. I sådana fall kan så kallade visselblåsare ha en viktig betydelse. Interna rapporteringssystem inom organisationerna kan göra det möjligt för anställda att utan risk för repressalier rapportera om allvarliga händelser. Det ska nu införas ett krav på att revisionsbyråer ska ha interna rutiner för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av de bestämmelser som gäller för byråns verksamhet.

Byrårotation

Ett börsbolag som har en personvald revisor får behålla samma revisor i högst sju år. Några motsvarande krav finns inte om revisorn är ett revisionsbolag. Riksdagen har beslutat att om det är ett revisionsbolag som är revisor i ett börsnoterat bolag får revisionsuppdraget som regel pågå i högst tio år. Uppdraget ska dock kunna förlängas till sammanlagt 20 år eller, under vissa förutsättningar, till 24 år. Möjligheten till förlängning gäller inte för finansiella företag, bland annat banker och försäkringsföretag.

Finansinspektionen blir tillsynsmyndighet

Enligt de nya reglerna ska Finansinspektionen ansvara för tillsynen av revisionen i börsbolag och finansiella företag. Om ett sådant bolag, eller en fysisk företrädare av bolaget, åsidosätter sina skyldigheter när det gäller revision ska Finansinspektionen kunna ingripa och begära ut handlingar och uppgifter som behövs för tillsynen av företaget. Beroende på hur allvarlig överträdelsen är och med hänsyn till övriga omständigheter ska sanktionsavgifter kunna utdömas till företaget med lägst 5 000 kr och högst 10 miljoner kr. Avgiften får dock inte överstiga 1% av företagets årsomsättning. Sanktionsavgiften mot en fysisk person som är företrädare för bolaget ska lägst vara 5 000 kr och högst 500 000 kr.

Ikraftträdande

Lagändringarna träder i kraft 17 juni 2016. De nya bestämmelserna om revisionsberättelsens innehåll, gemensam revisionsberättelse ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter 16 juni 2016.

Regeringens prop 2015/16:162, Civilutskottets betänkande 2015/16:CU21

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer