Rättsfall
Artikel 16:199 2016-09-01 Skriv ut

Andelarna blev okvalificerade efter gåva

Kvalificerade aktier som ges bort i gåva blir inte kvalificerade hos mottagaren endast av den anledningen att de var det hos givaren enligt Högsta förvaltningsdomstolen. För mottagaren görs en egen bedömning om aktierna är kvalificerade eller inte.

Bakgrund

Två bröder ägde hälften vardera av aktierna i Y AB.Y AB ägde i sin tur aktier i X AB. Brödernas mor ägde också aktier i X AB. Både Y AB och X AB var fåmansföretag men brödernas aktier var okvalificerade då varken bröderna eller någon till dem närstående hade varit verksam i betydande omfattning i företaget.

De aktier som modern ägde i X AB var kvalificerade eftersom närstående till henne (en systerson och hennes systers make) var verksamma i bolaget. Brödernas mor ville nu ge bort aktier i X AB i gåva till sina söner.

Vände sig till SRN

Bröderna vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) och frågade om aktierna i X AB som de skulle få i gåva av sin mor, och som var kvalificerande aktier hos henne, skulle behålla karaktären även hos dem. Frågan ställdes också om aktierna i Y AB skulle vara kvalificerade andelar vid en utdelning från bolaget och om svaret skulle påverkas om de får nya aktier av modern i X AB.

Brödernas egen uppfattning var att aktierna, enligt regeln om kontinuitet i inkomstskattelagen (44 kap 21 § IL), skulle behandlas som kvalificerade även hos dem under en femårsperiod. Genom gåvan ansåg bröderna att även aktierna i Y AB borde vara kvalificerade.

Definition av kvalificerade andelar

SRN började med att hänvisa till definitionen av vad som enligt inkomstskattelagen avses med kvalificerade andelar i fåmansföretag, (57 kap 4 § IL). En andel är kvalificerad om:

  • delägaren eller någon närstående till denne har varit verksam i betydande omfattning i företaget under beskattningsåret eller något av de fem föregående åren, eller
  • delägaren eller någon närstående till denne har varit verksam i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de fem föregående åren i ett hel- eller delägt fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

En andel är även kvalificerad om:

  • fåmansföretaget har ägt andelar i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag där delägaren eller någon närstående till denne har varit verksam i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de fem föregående åren.

Aktierna blir inte kvalificerade

SRN konstaterade att den regel om kontinuitet som bröderna hänvisade till i inkomstskattelagen tillämpas då en kapitaltillgång ges bort i gåva och gåvomottagaren träder in i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Bestämmelsen ska tillämpas vid beräkningen av omkostnadsbeloppet vid gåva.

Någon motsvarande regel finns inte för andelar i fåmansbolag. Däremot finns det (57 kap 4 § IL) en bestämmelse om att när ägaren till en kvalificerad andel dör så anses andelen vara kvalificerad även hos dödsboet. Uttryckliga regler om kontinuitet finns också i samma kapitel, men det gäller endast vid beräkningen av årets gränsbelopp vid benefika förvärv (11 §).

SRN ansåg att det varken av ordalydelsen om vad som avses med kvalificerade andelar, eller av systematiken i kapitel 57 IL, finns stöd för att gåvan från modern skulle medföra att aktierna blivit kvalificerade även hos sönerna. Aktierna i Y AB är heller inte kvalificerade även om bröderna får aktier i X AB av sin mor.

Högsta förvaltningsdomstolen

HFD gjorde samma bedömning som SRN och fastställde därmed förhandsbeskedet. HFD konstaterade också att moderns systerson (alltså brödernas kusin) och hennes systers make inte var närstående till bröderna. Varken bröderna själva eller någon närstående till dem var eller hade varit verksamma i betydande omfattning i bolaget eller i andra företag i koncernen. De mottagna aktierna var därför inte kvalificerade hos bröderna.

Högsta förvaltningsdomstolen 6020-15

Kommentar:

I det här fallet ville gåvomottagarna att skattemässig kontinuitet skulle gälla, dvs att aktierna skulle räknas som kvalificerade för dem eftersom de var det hos givaren. Förmodligen fanns ett sparat utdelningsutrymme som bröderna ville ta över för att kunna få ner beskattningen till 20%. Innebörden av att aktierna inte anses kvalificerade hos mottagarna blir att eventuellt sparat utdelningsutrymme går förlorat. Å andra sidan beskattas utdelning och kapitalvinst på okvalificerade andelar med 25% utan beloppsbegränsningar.

Läs mer om Utdelning i fåmansföretag i Faktabanken.

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer