Rättsfall
Artikel 16:267 2016-11-02 Skriv ut

Aktieöverlåtelsen var en skattefri gåva

Se även artikel 17:254.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att föräldrarnas överlåtelse av aktierna till sonen, som var vd i bolaget, var en inkomstskattefri gåva eftersom överlåtelsen i allt väsentligt skulle antas ha ett annat syfte än att belöna honom för hans arbetsinsats.

Gav bort aktier till barnen

Två makar ägde tillsammans 85% av aktierna i ett bolag. Nu planerade de att ge bort 10% av aktierna till sin son Jacob som var vd i bolaget med en månadslön om 130 000 kr. Samtidigt planerade de att ge bort ytterligare 15% av aktierna i lika delar till Jacob och hans två syskon, som också var verksamma i bolaget. Bolaget var vid gåvotillfället värderat till 100 miljoner kr.

Överlåtelsen var en del av ett första steg av ett planerat generationsskifte där ägandet successivt skulle föras över från föräldrarna till den yngre generationen. Orsaken till att Jacob fick mer än sina syskon var enligt föräldrarna att han var den som var mest insatt i verksamheten. Den slutliga fördelningen mellan de tre barnen var ännu inte bestämd.

Skattefri gåva?

Jacob vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) för att få veta om den aktiepost om 10% som han var ensam om att få från föräldrarna skulle anses vara en skattefri gåva eller om förvärvet var en skattepliktig ersättning för arbete. Jacob själv ansåg att det var fråga om en skattefri gåva. Vad som talade mot att det var en ersättning för en arbetsprestation var gåvans värde (10 miljoner kr) och att han redan hade en väl tilltagen marknadsmässig lön.

Skatteverkets uppfattning var att det inte var en skattefri gåva utan att Jacob skulle beskattas för marknadsvärdet av aktierna i inkomstslaget tjänst. Att Jacob, som var vd för bolaget, skulle få en större andel av aktierna ansåg Skatteverket talade för att överlåtelsen hade sitt ursprung i anställningen.

Syftet med gåvan är avgörande

I sin bedömning skriver SRN att grundprincipen är att en gåva är skattefri (IL 8 kap 2§), men om gåvan har sitt ursprung i en arbetsprestation ska den beskattas i inkomstslaget tjänst. Det finns dock tidigare domar i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), bland annat RÅ 2001 ref 10, som visat att det inte blir någon inkomstbeskattning om det saknas anledning att anta att syftet med gåvan varit att belöna den anställde för en arbetsprestation, se 01:70.

SRN:s uppfattning var att föräldrarnas gåva till Jacob inte skulle inkomstbeskattas eftersom föräldrarnas överlåtelse av aktierna till Johan i allt väsentligt skulle antas ha ett annat syfte än att belöna honom för hans arbetsinsats.

Förhandsbeskedet fastställdes av HFD

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet till HFD som gjorde samma bedömning som SRN. Förhandsbeskedet fastställdes därmed.

Högsta förvaltningsdomstolen 1880-16

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer