Övrigt
Artikel 16:270 2016-11-03 Skriv ut

Inget avdrag för stämpelskatt vid gåva av fastighet

Stämpelskatt avseende lagfart vid gåva av näringsfastighet är varken avdragsgill under innehavstiden eller vid avyttring av fastigheten för mottagaren.

Stämpelskatt vid gåva

Den som får äganderätten till en fastighet ska ansöka om inskrivning av förvärvet, så kallad lagfart. I samband med att lagfart beviljas ska förvärvaren betala (se Stämpelskatt i Faktabanken). Stämpelskatt tas inte ut vid gåva. Detta gäller dock bara om priset understiger 85% av taxeringsvärdet året före det år lagfarten beviljas (under förutsättning att det finns en gåvoavsikt och att överlåtelsen betecknats som gåva).

Om gåvomottagaren har betalat stämpelskatt i samband med en gåva av en näringsfastighet som är en kapitaltillgång, är frågan om denna stämpelskatt är avdragsgill. Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för sin uppfattning huruvida stämpelskatten är avdragsgill under innehavstiden eller vid avyttring av näringsfastigheten.

Inget avdrag under innehavstiden

Vid förvärv av en bebyggd näringsfastighet ska avdrag för anskaffningen av byggnaden göras genom årliga värdeminskningsavdrag. Värdeminskningsavdraget ska beräknas efter en viss procentsats (efter en tänkt användningstid) per år på byggnadens anskaffningsvärde. I byggnadens anskaffningsvärde ingår köpeskilling, lantmäterikostnader, lagfartskostnader mm vid köp. Stämpelskatten ingår alltså i fastighetens anskaffningsvärde.

Vid gåva av en näringsfastighet övertar mottagaren givarens skattemässiga situation när det gäller rätten att göra värdeminskningsavdrag.

Eftersom gåvomottagarens stämpelskatt inte ingår i den tidigare ägarens anskaffningsvärde anser Skatteverket att värdeminskningsavdrag inte kan göras på den stämpelskatt gåvomottagaren betalat.

Eftersom stämpelskatten gällande lagfarten principiellt ingår i fastighetens anskaffningsvärde är Skatteverkets uppfattning att gåvomottagaren inte heller kan dra av kostnaden för stämpelskatt direkt.

Därmed har gåvomottagaren ingen möjlighet att göra avdrag för stämpelskatten under innehavstiden.

Inget avdrag vid avyttringen

Enskilda näringsidkare ska ta upp kapitalvinster på näringsfastigheter i inkomstslaget kapital. Juridiska personer beskattas för kapitalvinster på fastigheter i inkomstslaget näringsverksamhet.

Oavsett om den som säljer fastigheten är enskild näringsidkare eller en juridisk person ska beräkningen av kapitalvinsten göras enligt reglerna i inkomstslaget kapital.

Kapitalvinsten är skillnaden mellan försäljningsinkomsten minskad med utgifterna för försäljningen och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet består av anskaffningsutgiften och förbättringsutgifter. I anskaffningsutgiften ingår bland annat stämpelskatt avseende lagfart.

Har den avyttrade fastigheten förvärvats genom gåva ingår inte den stämpelskatt som gåvomottagaren har betalat för sin lagfart i dennes omkostnadsbelopp eftersom gåvomottagaren inträtt i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Den stämpelskatt som ingår i omkostnadsbeloppet är i detta fall den stämpelskatt som den tidigare ägaren hade haft rätt att dra av om det istället varit denne som avyttrat fastigheten.

Enligt Skatteverket kan gåvomottagaren alltså inte få avdrag för sin stämpelskatt vid avyttring av näringsfastigheten.

Tomträtt

Det som sagts ovan gäller också vid inskrivning av tomträtt som är en kapitaltillgång och som ingår i inkomstslaget näringsverksamhet.

Skatteverkets ställningstagande 131 406261-16/111

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer