Övrigt
Artikel 16:275 2016-11-08 Skriv ut

Värdeminskningsavdrag vid köp av fastighet

Skatteverket har i ett ställningstagande klargjort att en köpare av en fastighet inte kan göra värdeminskningsavdrag för tid mellan köpekontraktets undertecknande och äganderättsövergången enligt överlåtelseavtalet.

Frågeställning

Skatteverket har fått frågan om en köpare av en fastighet (som är en kapitaltillgång) kan göra avskrivningar på byggnaden för tid mellan köpekontraktets undertecknande och den tidpunkt då äganderätten övergår till köparen enligt överlåtelseavtalet (enligt en så kallad äganderättsklausul).

Säljarens rätt till värdeminskningsavdrag

Enligt ett tidigare ställningstagande (se 10:58) så har en säljare inte rätt att göra värdeminskningsavdrag för tiden efter att en fastighet har avyttrats. Tidpunkten för avyttringen är när köpekontraktet undertecknas. Detta gäller oavsett om avtalet innehåller en senare tillträdesdag eller annan tidpunkt för äganderättens övergång.

Köparens rätt till värdeminskningsavdrag

För att kunna göra värdeminskningsavdrag på en fastighet så måste köparen inneha näringsfastigheten. Det är först då fastigheten ingår i en näringsverksamhet. Enligt Skatteverkets uppfattning avses med innehav av en näringsverksfastighet detsamma som ägande av fastigheten.

Det framgår av praxis (RÅ 1993 ref 16) att köparen av en näringsfastighet skatterättsligt ska anses som ägare till fastigheten från den dag då köpekontraktet undertecknas, utom i de fall man i avtalet tagit in en bestämmelse om att äganderätten ska övergå vid en senare tidpunkt. Skatteverket anser att köparen blir innehavare av fastigheten först vid den senare tidpunkten och det är då köparen kan göra värdeminskningsavdrag. En köpare kan därför inte göra värdeminskningsavdrag för tid mellan köpekontraktets undertecknande och äganderättsövergången enligt kontraktet.

Skatteverkets ställningstagande 131 282552-16/111

Kommentar:

I de fall ett köpekontrakt gällande en fastighet innehåller en äganderättsklausul innebär detta ställningstagande att varken säljare eller köpare har rätt att göra värdeminskningsavdrag för tiden mellan köpekontraktets undertecknande och tidpunkten för äganderättens övergång enligt äganderättsklausulen (vanligtvis tillträdesdagen). Detta kan vara något att tänka på när köpekontraktet utformas.

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer