Övrigt
Artikel 16:36 2016-01-26 Skriv ut

Anläggningar på tomtmark till hyreshus

Skatteverket har tagit ställning till hur olika anläggningar och redskap på tomtmark till hyreshus ska hanteras skattemässigt.

Skattemässig indelning

Avdragsrätten för anläggningar och redskap på tomtmark till hyreshus är beroende av hur anläggningen/redskapet indelas skattemässigt. Enligt inkomstskattelagen ska indelningen av en fastighet göras i mark, byggnader, inventarier, markinventarier eller markanläggningar. Skattemässigt har indelningen betydelse för bland annat vilka värdeminskningsavdrag som får göras.

Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för hur olika anläggningar och redskap som finns på tomtmark till hyreshus ska indelas.

Markanläggningar

Med markanläggningar menas anordningar och anläggningar som inte är byggnader eller inventarier och som är avsedda att användas i fastighetsägarens näringsverksamhet.

För markanläggningar ska värdeminskningsavdrag göras med högst 5% av anskaffningsvärdet per år. För täckdiken och skogsvägar är värdeminskningsavdraget dock högst 10% per år. Ska anläggningen enbart användas ett fåtal år får hela utgiften dras av direkt.

Enligt Skatteverket ska följande räknas som markanläggningar:

 • vägar
 • tillfarter
 • körplaner
 • kanaler
 • hamninlopp
 • parkeringsplatser
 • fotbollsplaner
 • tennisbanor
 • planteringar
 • murar
 • gångbanor
 • cykelbanor
 • gräsmattor
 • asfalterade ytor
 • sandplaner på t ex lekplats
 • sten- och plattsättning
 • arbete som behövs för att göra marken plan eller fast, t ex röjning, schaktning, uppförande av stödmurar och torrläggning av marken.

Brunnar, källare och tunnlar räknas som markanläggningar till den del de inte räknas som byggnader.

Markinventarier

Markanläggningar eller delar av markanläggningar som är avsedda att användas med inventarier i näringsverksamheten räknas som markinventarier. Det är konstruktionen, den allmänna karaktären och varaktigheten som avgör om en anordning ska räknas som markinventarier.

Markinventarier hanteras på samma sätt som inventarier. Värdeminskningsavdrag får därmed göras enligt reglerna om räkenskapsenlig avskrivning (30- och 20-regeln) eller restvärdeavskrivning (se Avskrivningar på maskiner och inventarier i Faktabanken).

Följande ska enligt Skatteverket räknas som markinventarier:

 • ledningar
 • stängsel och liknande avspärrningsanordningar, t ex grindar, bommar och räcken
 • fundament som är fast förankrade i marken
 • cykelställ
 • bord
 • bänkar
 • grillar
 • flaggstång
 • lekredskap
 • fontäner
 • belysningsanordningar, t ex lyktstolpar
 • statyer eller andra konstverk.

Skatteverkets ställningstagande 131 543560-15/111

Kommentar:

Se även artikel 14:327 angående hanteringen av solcellsanläggningar.

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer