Beslut
Artikel 16:42 2016-02-08 Skriv ut

Nya regler för ekonomiska föreningar

Se även artikel 18:54.

Riksdagen har beslutat om en rad förändringar i lagen om ekonomiska föreningar. Lagen ska moderniseras och i olika grad anpassas till motsvarande regler för aktiebolag.

Lagen moderniseras

Den nuvarande lagen om ekonomiska föreningar är från 1988 och riksdagen har nu beslutat att lagen ska moderniseras. Reglerna ska förenklas och anpassas till motsvarande regler i aktiebolagslagen. Här presenterar vi de viktigaste regeländringarna.

Verksamhet i delägt dotterbolag

Enligt nuvarande regler får en ekonomisk förening driva sin verksamhet i ett av föreningens helägda dotterbolag. Det går också bra att driva verksamheten i ett delägt dotterbolag om övriga delägare är ekonomiska föreningar eller motsvarande juridiska personer. Riksdagen vill nu att föreningar ska få en utökad flexibilitet och har därför beslutat att det ska vara möjligt att driva hela verksamheten i ett dotterbolag utan att det är helägt av föreningen och oberoende av om övriga delägare är ekonomiska föreningar.

Investerande medlemmar

Riksdagen vill förbättra de ekonomiska föreningarnas möjlighet till kapitalförsörjning och har nu beslutat att införa en möjlighet för föreningen att anta medlemmar som enbart deltar i föreningen med kapital, men som för övrigt inte deltar i verksamheten, så kallade investerande medlemmar. Vill föreningen tillåta investerande medlemmar måste en bestämmelse om detta finnas med i stadgarna. En investerande medlem räknas som vanlig medlem när det gäller ekonomiska rättigheter och rätt att närvara och yttra sig på föreningsstämman. Röstinflytandet ska dock vara begränsat genom att en investerande medlem aldrig kan förfoga över mer än en tredjedel av det sammanlagda antalet röster i en omröstning.

En investerande medlem räknas inte heller som en vanlig medlem när det gäller föreningens bildande och vid tvångslikvidation.

Eventuell utdelning som lämnas till en investerande medlem ska skattemässigt jämställas med avdragsgill utdelning på medlemsinsatser. Utdelningen ska dock inte vara avdragsgill om det rör sig om skattefri utdelning från näringsbetingade andelar.

Tydligare medlemsförteckning

Riksdagen vill förtydliga bestämmelserna om hur och när en medlemsförteckning ska upprättas. Det ska finnas en uppgift i medlemsförteckningen om när en medlem trädde in i föreningen och det ska även klargöras att föreningen inte får ta ut någon avgift för att utfärda medlemsbevis.

Föreningens revisor ska redan idag granska att medlemsförteckningen sköts på ett korrekt sätt. Riksdagen anser dock att det finns skäl att understryka detta ansvar ytterligare och därför införs en särskild bestämmelse om att revisorn ska uttala sig om huruvida medlemsförteckningen har skötts på ett riktigt sätt.

Beloppsbegränsningen på förlagsinsatser tas bort

Föreningen kan besluta om att andra än medlemmar ska kunna tillskjuta kapital genom särskilda insatser (förlagsinsatser). Summan av sådana förlagsinsatser får dock inte överstiga en viss summa. Riksdagen har beslutat att denna beloppsbegränsning tas bort.

Föreningens ledning

Riksdagen har beslutat om en rad nya regler och klargöranden när det gäller styrelsens uppgifter och ansvarsområden, för att anpassa reglerna till vad som gäller för styrelsen i ett aktiebolag. Bland annat klargörs det att styrelsen fortlöpande ska vara skyldig att bedöma föreningens ekonomiska situation och fortlöpande göra kontroller av om styrelsen har delegerat vissa styrelseuppgifter till någon annan. Det ska också införas ett uttryckligt förbud, liknande det som finns i aktiebolagslagen, för styrelsen att utse styrelseledamöter.

Skyldigheten för vissa större ekonomiska föreningar att utse en vd ska tas bort. Styrelsen ska dock ha rätt att utse en vd, även om det inte finns bestämmelser om detta i stadgarna. Detta är också en anpassning till aktiebolagsreglerna då ett privat aktiebolag, oavsett storlek, aldrig är skyldigt att ha en vd (även om många ändå väljer att utse en vd).

Föreningsstämman moderniseras

De nuvarande reglerna om föreningsstämman är förhållandevis svårtillgängliga och avviker på flera sätt, ibland omotiverat, från aktiebolagslagens regler om bolagsstämman. Riksdagen vill nu modernisera reglerna om föreningsstämman och har beslutat om en rad ändringar, bland annat att

 • det införs en uttrycklig lagregel som ger medlemmarna rätt att närvara och yttra sig vid föreningsstämman
 • medlemmarnas rätt att anlita ombud och biträde utökas
 • föreningen kan tillåta att medlemmarna ska kunna utöva sin rösträtt vid föreningsstämman per post
 • tiderna för kallelse till ordinarie bolagsstämman förlängs och ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman, och tiden för tillhandahållande av handlingar inför en ordinarie stämma förlängs till två veckor
 • ändringar av stadgarna underlättas genom att tvåstämmobeslut för att ändra i stadgarna inte längre ska krävas.

Flera nya regler...

Riksdagen har beslutat om en rad ytterligare förändringar för ekonomiska föreningar som i olika grad är en anpassning till motsvarande regler för aktiebolag.

 • Kallelser och annan information mellan föreningen och medlemmarna ska kunna skickas med e-post.
 • Ett kapitel om värdeöverföringar ska införas som innehåller en definition av begreppet och bestämmelser om tillåtna former av värdeöverföringar.
 • Reservfonden ska vara kvar och räknas till det bundna egna kapitalet men skyldigheten att sätta av en viss del av nettovinsten till reservfonden tas bort. Frivilliga avsättningar ska dock fortfarande vara möjliga.
 • Reglerna om likvidation och fusion ska förenklas och förtydligas.
 • Tidsfristen för att väcka talan om skadestånd mot bland annat en styrelseledamot förlängs från tre till fem år.

Ska även gälla andra kooperativa företagsformer

Det finns ett flertal olika former av ekonomiska föreningar som har egna regelverk som i olika utsträckning hänvisar till föreningslagen. Detta innebär att de beslutade ändringarna kommer att få följdändringar som berör de olika typerna av föreningar.

 • Sambruksföreningar – förändringarna ska även gälla sambruksföreningar förutom att det inte ska införas någon möjlighet att anta investerande medlemmar.
 • Bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar– ändringarna ska i huvudsak gälla förutom att det inte ska införas någon möjlighet att anta investerande medlemmar, poströstning ska inte vara möjlig, medlems rätt att anlita ombud eller biträde ändras inte, inga regler om värdeöverföringar införs och det kommer heller inte att göras några ändringar vad gäller beslut om stadgeändringar, likvidation och fusionsplan.
 • Europakooperativ och Kreditmarknadsföreningar – ändringarna ska i huvudsak gälla för dessa typer av föreningar.

Kooperativa hyresrättsföreningar

När det gäller kooperativa hyresrättsföreningar har riksdagen beslutat att vid en medlems utträde ska medlemsinsatsen kunna återbetalas med ett högre belopp än insatsens nominella värde. Utbetalningen får dock inte överstiga medlemmens andel av föreningens egna kapital.

Den eventuella mellanskillnaden ska skattemässigt betraktas som en utdelning till medlemmen.

Ytterligare en förändring är att en andel i en kooperativ hyresrättsförening som är ett privatbostadsföretag, ska utgöra en delägarrätt.

Ikraftträdande

Reglerna träder ikraft 1 juli 2016.

Om föreningens stadgar strider mot de nya bestämmelserna vid ikraftträdandet ska styrelsen lägga fram förslag om ändring av stadgarna på en föreningsstämma som hålls senast 30 juni 2018.

Äldre bestämmelser ska gälla för beslut som fattats av föreningsstämman före ikraftträdandet när det bland annat gäller registrering och verkställighet. Äldre bestämmelser ska också gälla värdeöverföringar från föreningen, om beräkningen grundar sig på en årsredovisning som har upprättats före utgången av 2016.

Regeringens prop 2015/16:4, Civilutskottets betänkande 2015/16:10

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer