Rättsfall
Artikel 16:46 2016-02-11 Skriv ut

Handel med fastigheter?

Skatterättsnämnden ansåg inte att försäljningen av elva fastigheter under en tioårsperiod skulle leda till att säljaren bedriver handel med fastigheter.

Bakgrund

Under 1995 köpte Anton 22 fastigheter av en affärsbekant. Syftet med köpet var att bedriva fastighetsförvaltning och på så sätt skaffa sig ett stabilt förmögenhetsunderlag. Anton hade varken före eller efter 1995 genomfört några ytterligare fastighetsinköp förutom familjens bostadsfastigheter.

Under den påföljande 10-årsperioden såldes elva av fastigheterna. Syftet med försäljningarna var att åstadkomma en effektivare fastighetsförvaltning. Vissa av de sålda fastigheterna, bland annat en obebyggd tomt och en lantbruksenhet, var inte lämpade att ingå i förvaltningsverksamheten. En av fastigheterna såldes också till ett bolag som Anton och hans son var delägare i. Det hade inte utförts några om- eller tillbyggnader på de sålda fastigheterna utan den enda värdeökningen som uppkommit berodde på att priserna gått upp på fastighetsmarknaden.

Inför ett generationsskifte

Som ett led i ett generationsskifte tänkte Anton överlåta de kvarvarande fastigheterna till ett aktiebolag som Anton ägde tillsammans med sina barn. Bolaget var ett helägt dotterbolag till X AB som var moderbolag i en koncern där Anton var huvudägare. Anton hade även ägarintressen i andra bolag utanför koncernen. Inga av de bolag som Anton eller hans närstående var delägare i bedrev handel med fastigheter eller byggnadsrörelse.

Frågan till Skatterättsnämnden (SRN) var om Anton, på grund av sitt fastighetsinnehav, skulle anses bedriva handel med fastigheter.

Risk för näringsbeskattning?

Frågan har betydelse för om fastigheterna ska räknas som en lagertillgång i näringsverksamhet eller inte. Om en fastighet köps av en näringsidkare (eller dennes make) som bedriver handel med fastigheter, eller byggnadsrörelse, så ska fastigheten räknas som en lagertillgång. Vid en eventuell försäljning av fastigheten ska vinstberäkningen i så fall inte göras efter reglerna i inkomstslaget kapital utan i näringsverksamhet.

SRN:s bedömning

SRN började med att konstatera att det varken i lagtext eller förarbeten framgår vad som menas med handel med fastigheter. Bedömningen får istället grunda sig på de allmänna principerna om näringsverksamhet (yrkesmässighet och självständighet) och praxis på området.

SRN ansåg att med hänsyn till skälen för fastighetsförvärven och att Anton sedan 1995 inte förvärvat några ytterligare fastigheter, med undantag av familjens bostäder, samt att Anton fortfarande ägde hälften av fastigheterna skulle han inte anses bedriva handel med fastigheter.

Inte heller omständigheten att de kvarvarande elva fastigheterna överlåts till ett bolag i X-koncernen ändrade bedömningen.

Kommentar:

Förhandsbeskedet överklagades inte.

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer