Rättsfall
Artikel 17:125 2017-05-08 Skriv ut

Syskon jämställdes inte med makar vid ROT-avdrag

Eftersom endast ett av syskonen stod som fakturamottagare och de inte kunde anses ingå i ett gemensamt hushåll nekades syskonen att fördela skattereduktion vid ROT.

ROT-avdrag

För att få ROT-avdrag krävs det att man äger och bor i bostaden. Dessutom ska man haft kostnaden för arbetet.

Det är alltså köparen som ska ha betalat fakturan från utföraren. Det finns dock vissa undantag. Det gäller omfördelning av skattereduktionen mellan makar och omfördelning av skattereduktionen mellan sambor som tillhör samma hushållsgemenskap avseende den aktuella fastigheten.

Bakgrund

Två bröder ägde en jordbruksfastighet tillsammans . De var bosatta på fastigheten men i olika byggnader. Broder A hade beställt ROT-arbete på fastigheten och blivit beviljad preliminär skattereduktion. Betalningen av fakturan gjordes dock av broder B via ett avräkningskonto i hans aktiebolag.

Broder A ville omfördela skattereduktionen till broder B.

Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten konstaterade att bröderna måste tillhöra samma hushållsgemenskap för att kunna omfördela skattereduktionen.

I ett kammarrättsfall från 2013 (se 13:60) ansåg kammarrätten att två syskon ingick i samma hushållsgemenskap. Domstolen konstaterade då att för att tillhöra en hushållsgemenskap krävs det att personerna är ägare av den aktuella fastigheten, men även att det finns ytterligare omständigheter som talar för att personerna tillhör samma hushållsgemenskap avseende den aktuella fastigheten.

I det aktuella fallet ägde syskonen fastigheten tillsammans, men det fanns enligt förvaltningsrätten inget som skapade en i sammanhanget relevant hushållsgemenskap. Endast den omständigheten att syskonen ägde och var bosatta på fastigheten tillsammans medförde inte att de hade ett gemensamt hushåll. Förvaltningsrätten kom fram till att det därför inte var möjligt för broder A att föra över underlag för skattereduktionen till sin bror. Broder A överklagade frågan som kom av prövas av kammarrätten.

Kammarrätten

Kammarrätten (KR) fann att i förarbetena till lagen framgår det att en omfördelning av skattereduktionen kan ske mellan två personer i samma hushåll om de gemensamt har låtit utföra hushållsarbeten. En sådan fördelning kan ske mellan makar som bor tillsammans samt mellan personer i ett samboförhållande (prop 2008/09:77 s 54f).

KR kom fram till att den omständigheten att bröderna varit bosatta på samma fastighet inte kan jämställas med att de ingår i samma hushåll. Därför ansåg KR att bröderna inte kunde dela på skattereduktionen.

Kammarrätten i Jönköping 2820-15

Kommentar:

Domen är inte överklagad och har vunnit laga kraft.

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer