Beslut
Artikel 17:176 2017-06-27 Skriv ut

Stopp för kattrumpor

Riksdagen har tagit beslut om att stoppa skatteupplägg med överlåtelser av fastigheter till juridiska personer. Reglerna gäller retroaktivt från och med 28 oktober 2016.

Kattrumpa

Enligt tidigare bestämmelser kunde en fysisk person i vissa fall överlåta en fastighet till ett eget bolag utan skattekonsekvenser. Om minst 40% av andelarna i bolaget ägs av andra personer (t ex make eller barn) än fastighetsägaren kunde överlåtelsen inkomstskattemässigt klassas som gåva om ersättningen för fastigheten understeg taxeringsvärdet. Fastighetsägaren kunde alltså få en ersättning för fastigheten upp till strax under taxeringsvärdet utan att någon kapitalvinstbeskattning blev aktuell.

Detta skatteupplägg brukar kallas ”kattrumpa” (se 16:263).

Om fastigheten sedan paketerades i ett dotterbolag kunde andelarna i dotterbolaget säljas till utomstående utan skattekonsekvenser för moderbolaget, eftersom andelarna räknas som näringsbetingade. Ägarna kunde därefter ta ut vinsten som lågbeskattad utdelning (upp till gränsbeloppet om andelarna var kvalificerade).

Stopp för skatteplanering

Regeringen ansåg att den möjlighet till skatteplanering som fanns med dessa regler inte var acceptabel eftersom den ledde till betydande skattebortfall. Det var enligt regeringen angeläget att omedelbart förhindra uppläggen eftersom det fanns en stor risk att skattebortfallen annars skulle fortsätta. Regeringen tog i höstas därför beslut om att föreslå en omedelbar stopplagstiftning som skulle förhindra den här typen av skatteplanering. Riksdagen har nu tagit beslut om lagändringen.

De nya reglerna innebär att en fastighet som överlåts till en juridisk person ska anses avyttrad om den överlåts mot en ersättning som överstiger det skattemässiga värdet, även om ersättningen understiger taxeringsvärdet. Gäller överlåtelsen en privatbostadsfastighet gäller detta om ersättningen överstiger fastighetens omkostnadsbelopp.

Överlåtelsen kommer därmed inte att räknas som en gåva inkomstskattemässigt, vilket innebär att en kapitalvinstberäkning ska göras och ersättningen tas upp till beskattning.

Ikraftträdande

Reglerna gäller överlåtelser av fastigheter som skett från och med 28 oktober 2016.

Regeringens skrivelse 2016/17:38, Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU21

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer