Beslut
Artikel 17:200 2017-08-22 Skriv ut

Dags för anmälan av huvudman

Riksdagen har beslutat att alla företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast 1 februari 2018.

Syfte med registret

Som ett steg i bekämpandet av penningtvätt och finansiering av terrorism antog Europaparlamentet och rådet under 2015 ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste varje EU-land ha ett register över verkliga huvudmän. På så vis ska t ex banker och finanspolis kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Riksdagen har därför beslutat om en ny lag om registrering av verklig huvudman

Tidsplan

Lagen trädde i kraft 1 augusti 2017. Befintliga företag som var registrerade den 1 augusti, ska anmäla verklig huvudman senast 1 februari 2018. Nya företag som registreras från och med 1 september 2017 har fyra veckor på sig att anmäla huvudman. De som registreras i augusti 2017 måste göra sin anmälan senast den 30 september 2017.

Huvudman

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening.

En person kan ha kontroll på olika sätt, exempelvis

  • ha mer än 25% av rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap
  • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.

Det kan även finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis bolagsordningen eller stadgarna som gör att en person är verklig huvudman.

Om en person äger eller kontrollerar ett företag eller en förening tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är enligt dessa regler:

  • maka eller make
  • sambo
  • registrerad partner
  • föräldrar
  • barn samt deras makar, sambor och registrerade partner.

Exempel på vem som kan vara verklig huvudman

En aktieägare kontrollerar 30% av rösterna i ett aktiebolag. Personen är verklig huvudman. Det kan också finnas fler verkliga huvudmän på grund av t ex ett bolagsavtal.

Två makar kontrollerar vardera 15% av rösterna i ett aktiebolag. Eftersom de är närstående ska deras kontroll räknas samman. I detta fall är båda verkliga huvudmän. Det kan också vara så att endast en av dem har den yttersta kontrollen över aktiebolaget och då är den personen ensam verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän på grund av t ex ett bolagsavtal.

En aktieägare kontrollerar 10% av rösterna i ett aktiebolag. Personen har genom avtal med övriga aktieägare rätt att utse mer än hälften av styrelseledamöterna. Personen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän t ex på grund av ett bolagsavtal.

En aktieägare äger ett aktiebolag till 100%. Aktiebolaget äger i sin tur ett annat aktiebolag till 100 %. Personen är verklig huvudman i båda aktiebolagen.

Fyra aktieägare (som inte är närstående) kontrollerar 25% var av rösterna i ett aktiebolag. Ingen av dem uppnår mer än 25%. Alltså har aktiebolaget ingen verklig huvudman.

Vem ska anmäla huvudman?

Juridiska personer som företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Om det inte finns någon verklig huvudman så måste man anmäla det också.

Enskilda näringsidkare, börsnoterade aktiebolag, enkla bolag, dödsbon och konkursbon omfattas inte av anmälningsplikten. Observera dock att även om inte konkursboet omfattas av anmälningsplikten så gäller anmälningsplikten själva bolaget som är försatt i konkurs. I detta fall är det de som ytterst äger bolaget som anses vara huvudmän. Även ett bolag som har trätt i likvidation omfattas av anmälningsplikten.

Speciella regler om verklig huvudman gäller för ideella föreningar. Om en ideell förening saknar en verklig huvudman så behöver föreningen inte anmäla någonting till Bolagsverket. Om föreningen inte är registrerad i handelsregistret behöver den dessutom bara anmäla verklig huvudman första gången föreningen kommer i kontakt med en verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagen, om uppgiften lämnas med anledning av att verksamhetsutövaren vidtar åtgärder för kundkännedom. Det är nämligen först då det finns en risk för penningtvätt. Anmälningsplikt kan uppstå t ex i samband med affärsförbindelser och vissa transaktioner, till exempel när föreningen ska öppna ett bankkonto.

Eftersom de flesta ideella föreningar saknar verklig huvudman, dvs en medlem kontrollerar normalt inte mer än 25%, så kommer de bara i undantagsfall omfattas av någon anmälningsplikt gällande detta.

Hur görs anmälan?

Bolagsverket är den myndighet som för registret över verkliga huvudmän. Anmälan av huvudman ska göras elektroniskt och skrivas under med e-legitimation av en behörig företrädare för företaget eller föreningen. Först från 1 september 2017 kan Bolagsverket ta emot anmälningar.

Observera att anmälan om verklig huvudman inte kommer att kunna göras på verksamt.se utan bara på bolagsverket.se.

Det går att ansöka om dispens från att anmäla elektroniskt. Om Bolagsverket beviljar dispensen skickar de ut en blankett som företaget eller föreningen kan använda.

Anmälan ska göras av en behörig företrädare för företaget eller föreningen. Ett ombud som har fullmakt från företaget kan också göra anmälan.

Anmälans innehåll

Förutom uppgifter om företaget och huvudmannen (eller uppgift om att sådan saknas) så ska anmälan innehålla uppgift om hur den verklige huvudmannen har kontroll över den juridiska personen – exempelvis genom att äga aktier – samt omfattningen av ägandet eller kontrollen (i procent).

Kostnad

Att anmäla en huvudman kommer att vara gratis till och med 1 februari 2018. Därefter kommer det att kosta 250 kronor att anmäla verklig huvudman.

Vite

Om Bolagsverket inte får in en uppgift eller om de får veta att uppgiften inte stämmer kan de utdöma ett vite (böter).

Regeringens prop 2016/17:173, Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU32

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer