Faktabank
Artikel 05:S4 Skriv ut

Utdelning i fåmansföretag

Vid utdelning på kvalificerade andelar i Fåmansföretag gäller speciella regler (de s k 3:12-reglerna) som i vissa fall innebär att utdelning som överstiger s k normalutdelning ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Det är inga socialavgifter på tjänstebeskattad utdelning.

Observera att utdelning på kvalificerade andelar normalt beskattas det kalenderår då bolagsstämman beslutar om utdelningen (oavsett vilket räkenskapsår utdelningen hör till). Om stämman eller styrelsen (om styrelsen har det bemyndigandet av stämman) fattat beslut om en viss utbetalningstidpunkt är utdelningen i stället disponibel den dagen. Denna utbetalningstidpunkt måste dock infalla innan nästa årsstämma.

Skatt på gränsbelopp - 20%

Skatten på normalutdelning (dvs utdelning inom gränsbeloppet) är 20% (genom en kvotering till 2/3).

Den del av utdelningen som överstiger gränsbeloppet beskattas i inkomstslaget tjänst. Några socialavgifter ska dock inte betalas på tjänstebeskattad utdelning.

Årets gränsbelopp får enbart tillgodoräknas den som äger andelarna vid årets ingång. Den som köper andelar kan alltså inte nyttja gränsbeloppet för köpeåret.

Gränsbeloppet

Årets gränsbelopp kan beräknas enligt något av följande två sätt:

  1. Gränsbelopp enligt schablonregeln (förenklingsregeln) eller
  2. Gränsbelopp bestående av en räntebaserad del och en lönebaserad del (huvudregeln).

Till detta får sparad utdelning läggas till när det totala gränsbeloppet beräknas, se Sparad utdelning nedan.

Schablonregel

Enligt schablonregeln (förenklingsregeln) får årets gränsbelopp sättas till 275% av inkomstbasbeloppet året före beskattningsåret.

Schablonbeloppet fördelas med lika belopp på andelarna i företaget.

Beskattningsår Schablonbelopp
2024 204 325 kr
2023 195 250 kr
2022 187 550 kr
2021 183 700 kr

Observera att schablonregeln inte kan kombineras med löneunderlaget. Ägare som vill tillgodoräkna sig lönebaserad utdelning måste använda sig av huvudregeln istället.

Personer som äger kvalificerade andelar i flera fåmansföretag får bara använda schablonregeln för andelar i ett enda företag.

Räntebaserad utdelning

Den räntebaserade delen är omkostnadsbeloppet (vid årets ingång) multiplicerat med den s k klyvningsräntan som är SLR + 9 procentenheter.

Vid beräkningen används SLR 30 november året före beskattningsåret (utdelningsåret). Statslåneräntan anses som lägst vara 0%.

Beskattningsår Klyvningsränta
2023 9,23
2022 9,0

Omkostnadsbeloppet kan indexuppräknas för andelar som anskaffats före 1990 (se Fåmansföretag - Utdelningsutrymme). För andelar som anskaffats före 1992 kan omkostnadsbeloppet beräknas utifrån företagets egna kapital 1992 (kapitalunderlaget tax 1993).

Omkostnadsbeloppet ska minskas med tillskott som gjorts i annat syfte än att varaktigt tillföra kapital till företaget. Med varaktigt menas att tillskottet bör vara tänkt att användas i företaget under minst två år.

Lönebaserad utdelning

Den lönebaserade delen av gränsbeloppet är 50% av hela löneunderlaget.

Löneunderlaget består av alla kontanta löner, dvs även ägarlöner, kalenderåret före beskattningsåret. Observera att förmåner inte får räknas med. Ersättningar som täcks av statliga bidrag för lönekostnader får inte heller räknas med.

Om företaget har flera ägare ska det lönebaserade utdelningsutrymmet fördelas med lika belopp på andelarna i företaget.

Löneunderlag fr o m beskattningsåret 2014 Gränsbelopp (lönebaserad del)
hela löneunderlaget 50%

Spärreglerna

För att få tillgodoräkna sig lönebaserad utdelning ska ägaren (eller någon närstående) året före beskattningsåret ha tagit ut kontant lön som motsvarar minst

  • 6 inkomstbasbelopp plus 5% av företagets kontanta lönesumma (inklusive skattepliktiga kostnadsersättningar), eller
  • 9,6 inkomstbasbelopp.

Vid beräkningen används inkomstbasbeloppet året före beskattningsåret. För utdelningsberäkning för beskattningsåret 2023 används alltså inkomstbasbeloppet för 2022, dvs 71 000 kr.

Gränsbelopp för år Löner utbetalda år Inkomstbasbelopp Spärrlönetak vid totala löner på
2024 2023 74 300 kr 713 280 kr 5 349 600 kr
2023 2022 71 000 kr 681 600 kr 5 112 000 kr
2022 2021 68 200 kr 654 720 kr 4 910 400 kr

Om de totala lönerna i företaget understiger ovanstående används följande formel för beräkningen av spärrlönen:

6 IBB + 0,05 x totala löner

Gränsbelopp för år Spärrlön
2024 445 800 kr + 5% x totala löner
2023 426 000 kr + 5% x totala löner
2022 409 200 kr + 5% x totala löner

Exempel på löneuttagskrav vid olika nivåer på totala löner inklusive ägarlöner 2022 (gränsbelopp för 2023):

Totala löner Spärrlön     Lönebaserat utrymme
448 422 kr 448 422 kr* 224 211 kr
700 000 kr 461 000 kr 350 000 kr
1 000 000 kr 476 000 kr 500 000 kr
2 000 000 kr 526 000 kr 1 000 000 kr
3 000 000 kr 576 000 kr 1 500 000 kr
4 000 000 kr 626 000 kr 2 000 000 kr
*(6 x 71 000)/0,95 = 448 422 kr, dvs den absolut lägsta spärrlönen 2022.


Exempel på löneuttagskrav vid olika nivåer på totala löner inklusive ägarlöner 2021 (gränsbelopp för 2022):

Totala löner Spärrlön     Lönebaserat utrymme
430 737 kr 430 737 kr* 215 368 kr
700 000 kr 444 200 kr 350 000 kr
1 000 000 kr 459 200 kr 500 000 kr
2 000 000 kr 509 200 kr 1 000 000 kr
3 000 000 kr 559 200 kr 1 500 000 kr
4 000 000 kr 609 200 kr 2 000 000 kr
*(6 x 68 200)/0,95 = 430 737 kr, dvs den absolut lägsta spärrlönen 2021.

Exempel på löneuttagskrav vid olika nivåer på totala löner inklusive ägarlöner 2020 (gränsbelopp för 2021):

Totala löner Spärrlön     Lönebaserat utrymme
421 895 kr 421 895 kr* 210 947 kr
700 000 kr 435 800 kr 350 000 kr
1 000 000 kr 450 800 kr 500 000 kr
2 000 000 kr 500 800 kr 1 000 000 kr
3 000 000 kr 550 800 kr 1 500 000 kr
4 000 000 kr 600 800 kr 2 000 000 kr
*(6 x 66 800)/0,95 = 421 895 kr, dvs den absolut lägsta spärrlönen 2020.

Kapitalandelskrav

Lönebaserat utrymme får bara beräknas av delägare som äger en andel som motsvarar minst 4% av kapitalet i företaget. Närståendes innehav får inte räknas med. Kravet ska vara uppfyllt vid beskattningsårets ingång, dvs 1 januari 2021 vid beräkning av gränsbelopp för beskattningsåret 2021.

Tak för lönebaserat utrymme

Det lönebaserade utrymmet får uppgå till högst 50 gånger den egna eller någon närståendes kontanta ersättning från bolaget under året före beskattningsåret.

Dotterföretag

Vid beräkning av spärrlön och löneunderlag får även ersättningar från dotterföretag till fåmansföretaget räknas med. Med dotterföretag menas enbart företag där moderföretaget, direkt eller indirekt genom ett annat dotterföretag, äger mer än 50% av kapitalet.

För att ett handelsbolag (eller en utländsk delägarbeskattad juridisk person) ska räknas som dotterföretag krävs att bolaget, direkt eller indirekt, är helägt (100%).

Det är enbart ersättningar som betalats ut under den tid som andelarna i dotterföretaget ägts av moderbolaget som får räknas in i löneunderlaget.

Om fåmansdelägaren har fått lön från dotterföretaget får enbart den lön som betalats ut under den tid andelarna i dotterföretaget ägts av moderbolaget räknas med vid spärrlöneberäkningen (se 12:230).

Om dotterföretaget inte är helägt ska löneunderlaget proportioneras. Någon proportionering utifrån ägarandel ska dock inte göras vid beräkning av spärrlönekravet (se 07:120).

Sparad utdelning

Om ägaren tar ut utdelning som understiger gränsbeloppet (kanske ingen utdelning alls) ett visst år sparas beloppet till kommande år och får räknas upp med en speciell uppräkningsränta. Uppräkningsräntan för sparad utdelning (dvs sparade gränsbelopp från tidigare år) är SLR + 3 procentenheter.

Vid beräkningen används SLR 30 november året före beskattningsåret. Statslåneräntan anses som lägst vara 0%.

Beskattningsår Uppräkningsränta
2023 3,23
2022 3,0

Takregel

Det finns en takregel som innebär att om ägaren och närstående till denne under ett år tar ut utdelning på sammanlagt mer än 90 inkomstbasbelopp (6 390 000 kr år 2022 och 6 687 000 kr år 2023), ska den del av utdelningen som överstiger detta belopp beskattas i inkomstslaget kapital istället för tjänst. Skattesatsen för denna överutdelning är 30%.

Se även Utdelning i fåmansföretag t o m tax 2006, Kapitalvinst - fåmansföretag, Utdelning och kapitalvinster i onoterade företag och Fåmansföretag.

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer