Faktabank
Artikel 98:S28 Skriv ut

Moms

I Sverige är det moms på all momspliktig omsättning av varor och tjänster som görs i en yrkesmässig verksamhet. Det är även moms på momspliktiga gemenskapsinterna förvärv av varor som är lös egendom, momspliktiga förvärv av vissa tjänster från utlandet, momspliktig import av varor från länder utanför EU, samt på förvärv då s k omvänd skattskyldighet gäller.

Momspålägg Baklängesmoms
25% 20,00%
12% 10,71%
6% 5,66%

Den normala momsnivån är 25%. För att beräkna hur stor del av priset (inklusive moms) som är moms används procentsatserna för baklängesmoms. På nästan allt som är momsbelagt är det 25% moms. Följande undantag finns dock:

12% moms gäller för livsmedel, restaurang- och cateringtjänster (ej alkohol) och hotell samt när en konstnär gör en frivillig momsregistrering. Från 1 januari 2017 är det även 12% moms på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne.

6% moms gäller för omsättning av allmänna nyhetstidningar, tidskrifter, böcker, entrébiljetter till konserter, djurparker,naturguidning, cirkus-, teater- balett- eller operaföreställningar och andra liknande föreställningar. Det är även 6% moms på personbefordran, skidliftar, avgifter för tillträde till idrottsevenemang eller för att utöva idrottslig verksamhet (allmännyttiga ideella föreningar är dock momsbefriade). Från och med 1 juli 2019 är det 6% moms även på digitala publikationer (se 19:149.

Det är 0% moms på bl a läkemedel, bank- och finansieringstjänster. Dessa är kvalificerat undantagna från moms, vilket innebär att säljaren har rätt till återbetalning av utgiftsmoms trots att det inte är någon moms på dennes omsättning.

Momsfria verksamheter är bl a försäljning av fastigheter och bostadsrätter, bostadsuthyrning, lokaluthyrning (möjlighet till frivilligt momsinträde för lokaluthyrning finns dock i vissa fall), sjukvård, tandvård, utbildning, frimärken och posttjänster (som tillhandahålls enligt post­lagen) samt försäkringstjänster.

I vissa fall gäller speciella regler om omvänd momsskyldighet, t ex vid EU-handel, inom byggbranschen och vid omsättning av guld. Det finns även speciella regler om vinstmarginalmoms för resebyråer och företag som säljer begagnade varor mm. Läs mer om dessa i boken Moms (du finner den under E-böcker).

Beskattningsbara personer vars omsättning beräknas vara högst 30 000 kr per år kan välja om de vill redovisa moms eller inte.

Momsredovisning

Huvudregeln är att en redovisningsperiod för moms omfattar antingen en eller tre kalendermånader. Redovisningen görs varje månad eller varje kvartal i momsdeklarationer. Endast företag med högst 40 milj kr i beskattningsunderlag för moms får använda tremåndersredovisning.

Företag som har en momspliktig omsättning på högst 1 miljon kr per år ska redovisa momsen en gång per år i en momsdeklaration. Den som vill kan dock begära månads- eller tremånadersredovisning istället.

Se även Skattedeklaration.

Redovisningsmetod

Momsen ska redovisas enligt någon av följande metoder:

  • faktureringsmetoden
  • bokslutsmetoden.

Faktureringsmetoden innebär att momsen ska redovisas i den period kundfakturorna skickas respektive leverantörsfakturorna mottas. Fakturor som enligt god redovisningssed borde ha bokförts en viss period ska momsredovisas i den period de egentligen hör till.

Bokslutsmetoden innebär att momsen ska redovisas först när fakturorna betalas, dvs enligt kontantprincipen. Momsredovisningen skjuts därför normalt fram i jämförelse med faktureringsmetoden. Vid räkenskapsårets slut, dvs vid bokslutet, ska du dock ta med även obetalda fakturor i momsredovisningen (på samma sätt som vid faktureringsmetoden).

Bokslutsmetoden får bara användas av företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kr, eller av företag där det endast förekommer ett fåtal fakturor av mindre värde.

Periodisk sammanställning vid EU-handel

Den som säljer varor eller tjänster som omfattas av omvänd momsskyldighet i andra EU-länder ska lämna en periodisk sammanställning (månad eller kvartal) över EU-försäljningen.

Månads- eller kvartalsredovisning

Den periodiska sammanställningen ska som huvudregel lämnas den 20:e i månaden efter den period redovisningen gäller. Lämnas sammanställningen elektroniskt får den lämnas den 25:e istället. Den som enbart ska redovisa försäljning av tjänster i den periodiska sammanställningen behöver dock bara lämna den varje kvartal.

Periodisk sammanställning
Tjänster varje kalenderkvartal
Varor varje kalendermånad
Varor och tjänster varje kalendermånad

Företag med mindre omfattande varuhandel kan efter ansökan få lämna den periodiska sammanställningen en gång i kvartalet. Då får summan av varuförsäljning och överföringar av varor till andra EU-länder uppgå till högst 500 000 kr under det kvartal man gör ansökan (eller under något av de senaste fyra kvartalen dessförinnan).

Se även Valutakurser vid momsredovisning. Under E-böcker finner du allt du behöver veta om moms i boken Moms.

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer