Faktabank
Artikel 98:S64 Skriv ut

Avskrivningar på byggnader

För varje byggnad ska en avskrivningsplan fastställas, dvs hur många år byggnaden ska användas i företaget (nyttjandeperioden).

Företag som tillämpar Bokföringsnämndens (BFN) K3-regelverk Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1) ska dela upp anskaffningsvärdet för sina materiella anläggningstillgångar i de betydande komponenter som kan förväntas ha väsentliga skillnader i förbrukning. En byggnad har t ex ett flertal betydande komponenter såsom grund, stomme, stammar, fasad, tak och liknande. Dessa komponenter har normalt väsentligt olika nyttjandeperioder. En uppdelning ska då göras av byggnadens anskaffningsvärde på de olika komponenterna. Varje sådan komponent ska sedan skrivas av under sin nyttjandeperiod.

Enligt K2-regelverket (BFNAR 2016:10) får nyttjandeperioden för byggnader bestämmas enligt Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag. Företag som upprättar ett förenklat årsbokslut, K1-regelverket (BFNAR 2006:1) ska skriva av byggnadena enligt Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag (se tabellen).

Byggnadstyp Procentsats
Småhus
Samtliga (typkod 113, 120, 213 - 223) 2%
Hyreshus, se primäravdrag nedan
Parkeringshus, varuhus, hotell- och restaurangbyggnader
(typkod 322, 324)
3%
Kiosk (typkod 323) 5%
Övriga (typkod 313, 320, 321, 325, 326, 381) 2%
Ekonomibyggnader (typkod 120 -121)
Växthus, silor, kylhus 5%
Övriga ekonomibyggnader 4%
Kraftverksbyggnader1
Värmekraftsbyggnader (typkod 719, 730-733) 4%
Vattenkraftsbyggnader (typkod 713, 720) 2%
Industribyggnader
Industribyggnader som inte är inrättade för speciell användning
(typkod 412, 414, 420 - 433, 481)
4%
Övriga industribyggnader som endast har en begränsad användbarhet för annat ändamål än det för vilket de utnyttjas, t ex bensinstationer, kyl- och fryshus, mejerier, slakthus, sågverk och tegelbruk (typkod 412, 420 - 433, 481) 5%
Specialbyggnader
Samtliga (typkod 820 - 829, 890) 3%
Övriga byggnader
Behandlas som industribyggnader (typkod 613, 620 m fl)

1Enligt Skatteverket räknas vindkraftverk som inventarier.

Möjligheten till snabbare avskrivning på värmepannor, hissmaskineri och jämförlig maskinell utrustning är slopad. Dessa skrivs av efter samma procentsats som byggnaden. De gamla reglerna gäller dock fortfarande för anskaffningar som gjorts senast under beskattningsår som taxerades 1991.

Primäravdrag för hyreshus

Från och med 1 januari 2019 får hyreshus göra ytterligare ett värdeminskningsavdrag med 2% per år de första sex åren på utgifterna för ny-, till- eller ombyggnad, sk primäravdrag. Primäravdraget ska beräknas från den tidpunkten då hyreshuset eller den till- eller ombyggda delen är färdigställd.

Reglerna gäller utgifter för nybyggnad av hyreshus som färdigställs från och med 1 januari 2017. De ska även gälla till- och ombyggnationer som färdigställs från och med 1 januari 2017. Om färdigställandet av nybyggnaden eller till- och ombyggnationen sker under perioden 1 januari 2017 – 31 december 2018 får primäravdrag göras för den del av sexårsperioden som återstår 1 januari 2019 (då reglerna trädde i kraft).

Om ett hyreshus förvärvas genom köp, byte eller liknande sätt inom sex år från det att hyreshuset har färdigställts, ska primäravdrag göras för den delen av sexårsperioden som återstår vid förvärvet. Avdraget beräknas från den tidpunkt då hyreshuset förvärvades och på förvärvarens anskaffningsvärde.

Se även Avskrivningar på maskiner och inventarier.

SKV A 2005:5, SKV M 2005:5

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer