Samling
Artikel 15:23 2015-01-22 Skriv ut

Importmoms – en genomgång

1 januari 2015 trädde nya regler om importmoms ikraft (se artikel 14:238). Här gör vi en genomgång av de nya reglerna och hanteringen av importmomsen i praktiken.

Se även artikel 15:154.

Nya regler vid import

Från och med 1 januari 2015 gäller nya regler om moms vid import. Istället för att Tullverket påför införselmoms vid importen ska alla momsregistrerade företag redovisa importmomsen i sin momsdeklaration. Förutsättningen för att omfattas av det nya förfarandet är att importören är momsregistrerad (senast vid tidpunkten för tulltaxeringsbeslutet) och agerar i egenskap av beskattningsbar person (se 13:156).

Privatpersoner och företag som inte är momsregistrerade ska även i fortsättningen betala importmomsen till Tullverket.

Tulldeklaration och tullräkning

Även om importmomsen inte längre ska betalas till Tullverket måste en importdeklaration (tulldeklaration) fortfarande lämnas.

Där ska ett monetärt tullvärde (tullvärdet i SEK) deklareras i fält 47 ”Avgiftsberäkningar”. I kolumnen ”Slag” anges avgiftskoden 1MT och i kolumnen ”Beskattningsgrund” anges det monetära tullvärdet.

Företaget deklarerar t-shirts med ett tullvärde på 10 000 kr. Tullen (avgiftskod A00) beräknas utifrån aktuell tullsats, i det här fallet 12%. Det monetära tullvärdet (1MT) anges även på en egen rad.

Tullvärdet är varans pris plus försäkring och frakt fram till den plats där varorna förs in i EU (införselplatsen). Beroende på transportsätt är införselplatsen:

 • Båt – den hamn i EU där varorna lossas eller omlastas
 • Väg eller järnväg – den plats där det första tullkontoret i EU ligger
 • Flyg eller rörledning – den plats där landgränsen till EU passeras.

Transportkostnader inom EU ska inte ingå i tullvärdet.

Tullvärdet kontrolleras och fastställs av Tullverket och meddelas på tullräkningen. Där framgår även tull samt andra statliga skatter (utom moms) och avgifter som ska betalas, t ex alkoholskatt, reklamskatt, tobaksskatt och avgifter för stickprov, kvalitetskontroll mm.

Tullräkningarna skickas ut veckovis.

www.tullverket.se kan du läsa mer om hur tullvärdet beräknas.

Beräkning av importmomsen

Importmomsen beräknas på följande underlag:

 • varornas tullvärde enligt fastställd tullräkning
 • tull, skatter och avgifter
 • bikostnader, t ex provision, emballage, transport- och försäkringskostnader som uppkommit inom EU (och som inte redan ingår i tullvärdet) – se nedan.

Importmomsen är 25%, 12% eller 6% av underlaget beroende på vilken typ av vara det är fråga om (se Moms Faktabanken).

Ett företag importerar mattor och har fått en tullräkning där det framgår att varornas monetära tullvärde är 13 500 kr och tullen är 877 kr. Företaget har dessutom fått en faktura på transport inom Sverige på 750 kr. Underlaget för importmoms är:

Tullvärde 13 500 kr
Tull, skatter och avgifter 877 kr
Bikostnader 750 kr
Momsunderlag 15 127 kr
Importmoms 25% x 15 127 = 3 781 kr

Om Tullverket beslutar om en ändring av tullvärdet eller tullen ska en rättelse av momsdeklarationen skickas till Skatteverket.

Bikostnader

Bikostnader ska läggas till beskattningsunderlaget för moms om de uppkommit efter att varan kommit till den plats där varorna förs in i EU (införselplatsen, se ovan) fram till att den anländer till den plats som framgår av den internationella frakthandlingen. Den del av bikostnaderna som hör till transporten fram till införselplatsen ingår redan i tullvärdet.

Ett företag importerar varor från USA. Varorna ska enligt den internationella frakthandlingen transporteras med flyg till Arlanda. Varorna fraktas sedan vidare med bil till Gävle, men det framgår inte av frakthandlingen.

Huvuddelen av kostnaden för flygfrakten ingår i tullvärdet (dvs till den plats där gränsen till EU passeras) – hur stor del framgår av bilaga 25 till förordning EEG nr 2454/93 . Resterande del av flygfrakten (dvs från EU:s gräns fram till Arlanda ska ingå i beskattningsunderlaget för importmomsen.

Eftersom det inte framgår av den internationella frakthandlingen att varorna ska transporteras vidare till en annan ort, ska inte någon del av kostnaderna för terminalavgift eller vägtransport till Gävle ingå i beskattningsunderlaget.


Ett annat företag importerar varor från Kina. Varorna ska enligt den internationella frakthandlingen transporteras med båt från Kina till Hamburg i Tyskland, och sedan med lastbil till Göteborg. Varorna fraktas sedan vidare via en budfirma till Mölnlycke men det framgår inte av frakthandlingen.

Kostnaden för båtfrakten ingår i tullvärdet (dvs till den hamn i EU där varorna lossas).

Kostnaden för lastbilstransporten från Hamburg till Göteborg ska ingå i beskattningsunderlaget för moms (eftersom leveransorten enligt den internationella frakthandlingen är Göteborg).

Ingen del av kostnaden för budfirmans transport till Mölnlycke ska ingå i beskattningsunderlaget eftersom denna leveransort inte framgår av den internationella frakthandlingen.

Om det är svårt att göra en fördelning av bikostnaderna accepterar Skatteverket att hela kostnaden tas med i beskattningsunderlaget för moms. Gäller det ett spedititonsarvode till en svensk speditör behöver beloppet inte tas med alls.

Med bikostnader menas t ex:

 • transport inom EU och i Sverige
 • hyra och transport av container
 • farledsavgift och säkerhetsavgift för sjöfarten
 • vägtullar och vägavgifter
 • lossning inkl övertids- och väntetidstillägg
 • truckhyra och kranhyra.

Vissa kostnader ska inte ingå i beskattningsunderlaget eftersom de normalt har uppkommit efter att varorna kommit fram till den ort som framgår av den internationella frakthandlingen. Detta gäller t ex:

 • expeditionsavgift
 • betalningsförmedlings- och banksändningsavgift
 • överlåtelseavgift (rederiets godkännande att gods får lämnas ut)
 • tullförrättningsavgift
 • tulldeklarationsarvode
 • städning och återtransport av container.

Bikostnader som är gemensamma för en leverans av varor som omfattas av olika momssatser, ska fördelas utifrån den fördelning som Tullverket tillämpat vid beräkningen av tullvärdet för de olika varuslagen. Den s k CIF-faktorn kan användas vid fördelningen. CIF-faktorn är förhållandet mellan beskattningsunderlaget för hela leveransen och värdet av varorna.

Ett företag importerar varor och har fått en faktura på choklad till ett värde av 20 000 kr och knivar 80 000 kr. Beskattningsunderlaget är 118 000 kr (tullvärdet plus 18 000 kr i frakt) och CIF-faktorn blir 118 000/100 000 = 1,18.

Beskattningsunderlaget blir då 20 000 x 1,18 = 23 600 kr för chokladen, och 80 000 x 1,18 = 94 400 kr för knivarna.

Återimport efter reparation mm

Om en vara förs ut ur Sverige för att repareras eller på något annat sätt bearbetas gäller speciella regler vid återimporten till Sverige.

Beskattningsunderlaget för importmoms vid reparation är

 • reparationskostnaden, plus
 • eventuell tull.

Vid annan bearbetning än reparation är beskattningsunderlaget:

 • varornas tullvärde
 • tull, skatter och avgifter
 • bikostnader (se ovan)

minus

 • beskattningsunderlag vid tidigare import, omsättning eller unionsinternt förvärv.

Återimporten görs enligt tullförfarandet ”passiv förädling”. För att få använda specialreglerna krävs dock tillstånd från Tullverket.

Redovisning i momsdeklarationen

I momsdeklarationen ska den utgående importmomsen redovisas i den period tullräkningen (eller tullkvittot) har ställts ut av Tullverket. Om importören har rätt att lyfta momsen redovisas motsvarande momsbelopp även som ingående moms i samma period. Detta gäller oavsett om momsen redovisas per månad, kvartal eller helår.

Underlaget för importmomsen redovisas i ruta 50. Beräknad importmoms i ruta 60 (25%), 61 (12%) eller 62 (6%). Om företaget har rätt att lyfta momsen redovisas samma belopp som ingående moms i ruta 48.

EORI-nummer – momsregistreringsnummer

Alla företag som importerar eller exporterar varor till eller från EU ska ha ett s k EORI-nummer som anges i tulldeklarationen. Ansökan om EORI-nummer görs hos Tullverket.

För att Tullverket ska veta om företaget är momsregistrerat (och därmed inte ska redovisa importmoms till Tullverket) görs en kontroll mot företagets organisationsnummer (vilket normalt ingår i företagets momsregistreringsnummer). I vissa fall kan Tullverket dock inte validera företagets momsregistreringsnummer, vilket kan vara fallet i följande situationer:

 • Om företaget är momsregistrerat i Sverige, men har ett EORI-nummer i ett annat EU-land. Företaget måste i så fall kontakta myndigheten i det andra EU-landet och be dem lägga in det svenska momsregistreringsnumret i sitt system så att Tullverket kan validera det.
 • Om företaget är från ett land utanför EU, är momsregistrerat i Sverige, men har ett svenskt EORI-nummer som börjar med 444, 502 eller 302. Företaget måste i så fall kontakta Tullverket så att det svenska momsregistreringsnumret kan valideras.

Importlicens

För vissa varor krävs att man har en importlicens för att få importera dessa till Sverige. Detta gäller t ex livsmedel, läkemedel, alkohol och tobak. Ansökan om importlicens görs hos Kommerskollegium, www.kommers.se.

Bokföringsexempel

Så här kan du bokföra när inköpsfakturan kommer:

DEBET KREDIT
Konto Belopp Konto Belopp
[4545] 80 000 [2440] 80 000

Företaget importerar kläder [4545] från Norge och har fått en faktura [2440] på 80 000 kr.

(Om du har kontantmetoden redovisas inköpet vid betalningen istället.)

Så här kan du bokföra när tullräkningen kommer:

DEBET KREDIT
Konto Belopp Konto Belopp
[4545] 9 600 [2440] 9 600

Tullen [4545] enligt tullräkningen [2440] är 9 600 kr och ska betalas till Tullverket.

(Om du har kontantmetoden redovisas tullen vid betalningen istället.)

Så här kan importmomsen redovisas (den period då tullräkningen är utställd):

DEBET KREDIT
Konto Belopp Konto Belopp
[0999] 100 000 [0890] 100 000
[2641] 25 000 [2615] 25 000

Företaget beräknar beskattningsunderlaget för moms till 100 000 kr (ruta 50 i momsdeklarationen). I beloppet är tullvärde (80 000 kr), tull (9 600 kr) och bikostnader som t ex emballage och transport inräknat (i det här fallet var bikostnaderna 10 400 kr). Du har fått en tullräkning som är utställd i januari och redovisar då importmoms [2615] med 25 000 kr (ruta 60 i momsdeklarationen). Motsvarande belopp redovisas som ingående moms [2641] (ruta 48 i momsdeklarationen).

För att få momsdeklarationen att stämma kan beskattningsunderlaget krediteras t ex nollkontot [0890] som kopplas till ruta 50 i momsdeklarationen. Beloppet debiteras ett annat nollkonto, t ex [0999], som används som korrektivkonto.

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer