Rättsfall
Artikel 17:290 2017-11-08 Skriv ut

Uttag från skogskonto påverkar inte SGI

Beslut: se artikel 19:16.

Kammarrätten har i två domar fastslagit att återföringar från skogskonton inte ska påverka den sjukpenninggrundande inkomsten.

Bakgrund

Bakgrunden till de båda rättsfallen var i det närmaste identiska. Försäkringskassan hade för två enskilda näringsidkare beslutat att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) skulle fastställas utan hänsyn till uttag från skogskonton. Försäkringskassan ansåg att insättningar och uttag från skogskonto ska behandlas på samma sätt som avsättningar och återföringar av periodiseringsfonder (vilka inte ska påverka SGI).

Näringsidkarna menade att Försäkringskassan på ett felaktigt sätt bortsett från uttag från deras skogskonton vid fastställandet av deras SGI och att de därför hade de rätt till en högre SGI. Näringsidkarna ansåg att man inte kunde dra en parallell mellan periodiseringsfonder och skogskonton. Uttag från skogskonto sker, till skillnad från återföring av periodiseringsfond, före avsättning till räntefördelning. Uttaget från skogskontot kan därför komma att bli beskattad som kapital istället för som inkomst av näringsverksamhet.

Rättspraxis

Båda näringsidkarna överklagade Försäkringskassans beslut till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten hänvisade till den praxis som tagit upp frågor om vilka skatterättsliga dispositioner som ska påverka SGI.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i RÅ 2010 ref 64 fastställt att gamla inkomster i form av återförda periodiseringsfonder inte ska påverka SGI.

HFD har i en annan dom (HFD 2014 ref 3) fastslagit att tidigare års förluster av näringsverksamhet inte heller ska påverka SGI (se 14:52).

Uttag från skogskonto påverkar inte SGI

Men hänsyn till dessa rättsfall höll förvaltningsrätten med Försäkringskassans bedömning om att insättning och uttag från skogskonto inte ska påverka SGI.

Genom insättning på skogskonto kan oregelbundna skogsinkomster jämnas ut mellan åren. Pengar som satts in på ett skogskonto inkomstbeskattas det år de tas ut. Precis som när det gäller periodiseringsfonder ger användningen av skogskontot tillfälliga effekter på inkomsten av näringsverksamhet.

De skatterättsliga olikheterna mellan systemen med skogskonton och periodiseringsfonder som näringsidkarna påpekat föranleder enligt förvaltningsrätten inte någon annan bedömning.

Kammarrätten höll med

De båda näringsidkarna överklagade besluten till kammarrätten, som dock gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten. Insättningar och uttag från skogskonto ska därmed inte påverka SGI.

Kammarrätten i Göteborg 1596-17, 2236-17

Kommentar:

Domarna överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen (5609-17, 5563-17) som gjorde samma bedömning som underinstanserna (se 19:16).

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer