Faktabank
Artikel 98:S51 Skriv ut

Arbetsgivaravgifter

Följande procentsatser gäller för arbetsgivaravgifterna:

2021 2020 2019 (fr o m 1/8) 2019 (fr o m 1/7) 2019 (t o m 30/6)
Normal nivå 31,42% 31,42% 31,42% 31,42% 31,42%
Födda 1937 och tidigare 0% 0% 0% 0% 6,15%1
Födda 1938 - 1953 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 16,36%1
Födda 1954 10,21% 10,21% 31,42% 31,42% 31,42%
Födda 1955 10,21% 31,42% 31,42% 31,42% 31,42%
Ungdomar 15-17 år 10,21%2 10,21%2 10,21%2 31,42% 31,42%
Ungdomar 18-22 år 19,73%2 31,42% 31,42% 31,42% 31,42%
1varav 6,15% i särskild löneskatt. Se Särskild löneskatt.
2på lön upp till 25 000 kr per månad.

Arbetsgivaravgifterna består av följande delar:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Ålderspensionsavgift 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21%
Efterlevandepensionsavgift 0,60% 0,60% 0,60% 0,70% 0,70% 1,17% 1,17% 1,17%
Sjukförsäkringsavgift 3,55% 3,55% 3,55% 4,35% 4,35% 4,85% 4,35% 4,35%
Arbetsskadeavgift 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,30% 0,30% 0,30%
Föräldraförsäkringsavgift 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60%
Arbetsmarknadsavgift 2,64% 2,64% 2,64% 2,64% 2,64% 2,64% 2,64% 2,91%
Allmän löneavgift 11,62% 11,62% 11,62% 10,72% 10,72% 9,65% 10,15% 9,88%
Summa 31,42% 31,42% 31,42% 31,42% 31,42% 31,42% 31,42% 31,42%

Tillfällig nedsättning pga coronaviruset

Under perioden 1 mars–30 juni 2020 var arbetsgivaravgifterna sänkta till 10,21% pga coronaviruset, läs mer om detta i 20:145.

Ungdomar

Från och med 1 augusti 2019 är arbetsgivaravgifterna 10,21% på lön upp till 25 000 kr per månad till ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. På lön som överstiger 25 000 kr per månad betalas fulla arbetsgivaravgifter.

En tidsbegränsad nedsättning gäller under perioden 1 januari 2021–31 mars 2023 för ungdomar som fyllt 18 år men inte 23 år, se 21:47. På lön upp till 25 000 kr/månad uppgår arbetsgivaravgifterna under denna period till ålderspensionsavgiften plus nio tjugondelar av de övriga avgifterna och den allmänna löneavgiften, dvs 19,73%. På lön som överstiger 25 000 kr per månad betalas fulla arbetsgivaravgifter.

Under juni–augusti 2021 förstärktes rabatten på arbetsgivaravgiften för 19–23 åringar ytterligare. Denna tillfälliga rabatt innebar att arbetsgivaravgiften blev 10,21% (istället för 19,73%), se 21:223.

Ålderspensionärer

För anställda som vid årets ingång är 65 år eller äldre gäller speciella regler:

För personer som är födda 1937 eller tidigare betalas från och med 1 juli 2019 inga avgifter alls. 1  januari 2016 - 30 juni 2019 betalas särskild löneskatt med 6,15%. Under inkomståren 2008-2015 betalades inga avgifter alls för dessa löntagare. Före 2008 betalades särskild löneskatt med 24,26%.

För personer födda 1938 och senare ska arbetsgivaren från och med 1  juli 2019 betala ålderspensionsavgift 10,21%. 1  januari 2016 - 30  juni 2019 betalas ålderspensionsavgift 10,21% och särskild löneskatt med 6,15%, dvs sammanlagt 16,36%. Under inkomståren 2008-2015 betalades enbart ålderspensionsavgift 10,21% för dessa löntagare. Före 2007 skulle arbetsgivaren betala särskild löneskatt med 16,16% samt ålderspensionsavgift 10,21%.

Se även Särskild löneskatt

Växa-stöd vid förstagångsanställning

Enskilda näringsidkare, aktiebolag och handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare, som inte har några anställda kan få lägre arbetsgivaravgifter för den först anställde. Enbart ålderspensionsavgiften på 10,21% behöver betalas på lön upp till 25 000 kr under de första 24 månaderna. Till och med 31 juli 2019 gällde växa-stödet under högst 12 månader. För anställningar som påbörjats 28 februari 2018 och tidigare gäller också en maximal stödperiod på 12 månader.

Följande villkor ska vara uppfyllda:

 • anställningen ska omfatta minst tre månader i följd
 • arbetstiden ska uppgå till minst 20 timmar/vecka.

För enskilda näringsidkare gäller reglerna från och med 1 januari 2017. Utöver ovanstående villkor ska även följande villkor vara uppfyllda:

 • näringsidkaren ska bedriva aktiv näringsverksamhet
 • anställningen ska påbörjas efter 31 mars 2016
 • näringsidkaren ska från och med 1 januari 2016 fram till dess anställningen påbörjas inte ha betalat ut någon avgiftspliktig ersättning till arbetstagare eller uppdragstagare (personer som fått sammanlagt högst 5 000 kr i ersättning räknas dock inte)
 • skatterabatten gäller inte personer som under 2016 eller senare är eller har varit anställda i någon annan näringsverksamhet som näringsidkaren (eller någon närstående till denne) direkt eller indirekt bedriver eller har bedrivit.

För aktiebolag och handelsbolag gäller reglerna från och med 1 januari 2018 under förutsättning att:

 • anställningen påbörjas efter 31 mars 2017
 • företaget inte har haft några anställda efter 31 december 2016. Personer som fått sammanlagt högst 5 000 kr i ersättning räknas inte som anställda. I aktiebolag som har högst en anställd som är delägare eller närstående till en delägare räknas denna person inte heller som anställd vid bedömningen om företaget har eller har haft några anställda.
 • det inte gäller en person som under 2017 eller senare är eller har varit anställd i annan verksamhet som bedrivs direkt eller indirekt av samma arbetsgivare (företag i intressegemenskap) eller någon närstående till denne.

Skatterabatten gäller inte delägare eller närstående.

Regeringen har föreslagit att växa-stöd under en begränsad period ska utvidgas och gälla ytterligare en anställd, se 20:327.

Nedsättning vid arbete med FoU

Från och med 1 januari 2014 får arbetsgivaravgifterna sättas ned med 10% av avgiftsunderlaget vid beräkningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling (FoU). Ålderspensionärer och ungdomar (se ovan) omfattas dock inte av nedsättningen.

Från och med 1 april 2020 ska dessutom den allmänna löneavgiften sättas ned med 10% på ersättning till personer som arbetar med FoU. Den allmänna löneavgiften ska dock som lägst anses vara 0%, se 20:103.

Det sammanlagda avdraget får vara högst 450 000 kr per koncern och månad. Från och med 1 juli 2021 är avdraget höjt till att vara högst 600 000 kr, se 21:183. För ersättning som betalats ut före 31 mars 2020 var avdraget högst 230 000 kr.

Villkoret för att en anställd ska omfattas av nedsättningen är att denne har arbetat med forskning och utveckling under minst tre fjärdedelar av sin faktiska arbetstid och minst 15 timmar per månad. Från och med 1 juli 2021 räcker det att den anställde under en månad har arbetar med forskning och utveckling under minst hälften av sin faktiska arbetstid och minst 15 timmar, se 21:183.

Med forskning och utveckling avses systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte

 • ta fram ny kunskap (forskning), eller
 • använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster och produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana (utveckling).

Nedsättning ska i första hand göras för forskning och utveckling och i andra hand för regional nedsättning (se nedan). Nedsättningen får dock inte bli så stort att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften.

Se även 13:301.

Regional nedsättning

I stödområdet gäller fortfarande ett företagsstöd som innebär att arbetsgivaravgifterna får sättas ned. För arbete vid fast driftställe i stödområdet får nedsättning göras med 10 procentenheter. Stödet får beräknas på ett avgiftsunderlag på högst 71 000 kr, dvs stödet kan maximalt bli 10% av 71 000 = 7 100 kr per månad. Nedsättningen får dock aldrig medföra att arbetsgivaravgifterna understiger ålderspensionsavgiften (10,21%).

Stödet gäller även enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag. En enskild näringsidkare eller ett handelsbolag som har anställda och därmed redovisar både egenavgifter och arbetsgivaravgifter kan totalt få ett företagsstöd med 85 200 kr. I första hand görs avdraget från arbetsgivaravgifterna.

Observera att stödet inte lämnas till alla branscher. Företag inom sektorerna vattenbruk och fiske, vissa jordbruk samt transport är uteslutna på grund av EG:s statsstödsregler. Enligt Skatteverket kan SCB:s SNI-koder (www.scb.se) användas för att bedöma om verksamheten är undantagen från regional nedsättning. Följande näringsgrenar är undantagna:

 • Jordbruk (utom avbytarverksamhet, som ger rätt till stöd), SNI-grupp 01.1, 01.2, 01.3, 01.4 och 01.5
 • Fiskeri- och vattenbruk, SNI-grupp 03
 • Transport (utom resebyråverksamhet och post- och telekommunikation, som ger rätt till stöd):
 • - järnvägstransport, SNI 49.1 och 49.2

  - övriga landstransporter, SNI 49.3 och 49.4

  - sjötransporter, SNI 50.1, 50.2, 50.3 och 50.4

  - lufttransporter, SNI 51.1 och 51.2 (ej 51.200 - rymdfart).

När det gäller jordbruk är det normalt bara avbytarverksamhet som kan ge rätt till regional nedsättning av egenavgifterna.

Eftersom företagsstödet är ett s k försumbart stöd så måste du själv hålla reda på om du har fått andra försumbara stöd. Du kan maximalt få försumbara stöd på 200 000 euro (ca 1 800 000 kr) under en treårsperiod. Se artikel 11:93.

Du behöver inte ansöka om att få företagsstödet, men om du är osäker på om du har rätt till stödet kan du kontakta Skatteverket.

Stödområde

Följande kommuner ingår i stödområdet:

Norrbottens län: Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommuner samt Edefors och Gunnarbyns församlingar i Bodens kommun och fd Markbyggdens kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun.

Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner samt Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar i Skellefteå kommun.

Jämtlands län: Bergs, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsund, Bräcke, Åre och Östersunds kommuner.

Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner samt Holms och Lidens församlingar i Sundsvalls kommun samt Anundsjö, Björna, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun.

Gävleborgs län: Ljusdals kommun.

Dalarnas län: Malung-Sälens, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner samt Venjans och Våmhus församlingar i Mora kommun.

Värmlands län: Torsby kommun.

Tidigare bestämmelser:

 Ungdomar

 Nedsättning av arbetsgivaravgifter


Se även Kostnadsavdrag vid beräkning av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt, Egenavgifter, Särskild löneskatt och Allmän pensionsavgift.

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer